Sony Xperia Z1 - הפעל והגדר מחדש את ההתקן שלך

background image

תורדגהל

ןרציה

תוירוקמה

.

םיתעל

הלועפ

וז

תשרדנ

,

םא

ןקתהה

קיספמ

לועפל

יוארכ

,

ךא

םיש

בל

םאש

ךנוצרב

רומשל

לע

םינותנ

םיבושח

םהשלכ

,

הליחת

ךילע

תובגל

םתוא

סיטרכב

ןורכיז

וא

ןורכיזב

ינוציח

רחא

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

,

האר

יוביג

רוזחשו

לש

ןכות

דומעב

131

.

םא

ןקתהה

וניא

קלדנ

וא

םא

ךנוצרב

ספאל

תא

תנכות

ןקתהה

,

ךתורשפאב

שמתשהל

ב

-

Xperia™

Companion

ןוקיתל

ןקתהה

.

תלבקל

עדימ

ףסונ

לע

שומישה

ב

-

Xperia™ Companion

,

האר

ילכ

בשחמ

.

תמרשכ

הניעטה

לש

הללוסה

הכומנ

,

הלעפה

שדחמ

לש

ןקתהה

הלולע

לשכיהל

.

רבח

תא

ןקתהה

ןעטמל

הסנו

בוש

ליעפהל

שדחמ

.

םא

רפסמ

םישנא

םישמתשמ

ןקתהב

,

ןכתיי

היהיש

ךילע

סנכיהל

רותב

םילעבה

,

רמולכ

שמתשמה

ישארה

,

ידכ

ספאל

תא

ןקתהה

תורדגהל

ןרציה

תוירוקמה

.

ידכ

תופכל

הלעפה

שדחמ

לש

ןקתהה

1

ץחל

הציחל

הכורא

לע

שקמ

הלעפהה

.

2

טירפתב

חתפנש

,

שקה

לע

לעפה

שדחמ

.

ןקתהה

לעפומ

שדחמ

תיטמוטוא

.

ידכ

תופכל

יוביכ

לש

ןקתהה

134

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

1

רסה

תא

יוסיכה

לש

קיזחמ

סיטרכ

ה

-

micro SIM

.

2

שמתשה

הצקב

לש

טע

וא

ץפח

המוד

ידכ

ץוחלל

הציחל

הכורא

לע

ןצחל

יוביכה

.

3

רחאל

ןקתההש

טטור

הרצקב

רפסמ

םימעפ

,

הפרה

ןצחלמ

יוביכה

.

ןקתהה

הבכ

ןפואב

יטמוטוא

.

ןיא

שמתשהל

םיצפחב

םידח

ידמ

,

םילולעש

םורגל

קזנ

ןצחלל

יוביכה

.

ידכ

עצבל

סופיא

ינותנל

ןרציה

ידכ

עונמל

קזנ

יתלב

ךיפה

ןקתהל

,

לא

ליעפת

ותוא

שדחמ

רשאכ

ךילהת

סופיא

עצבתמ

.

1

ינפל

ליחתתש

,

דפקה

תובגל

םינותנ

םיבושח

םירמשנה

ןורכיזב

ימינפה

לש

ןקתהה

סיטרכב

ןורכיז

וא

ןורכיזב

ינוציח

רחא

.

2

מ

-

ףד

החיתפה

,

שקה

לע

למס

ךסמ