Sony Xperia Z1 - Электрондық пошта жазбасының параметрлері

background image

Электрондық пошта жазбасының параметрлері

Құрылғыдан электрондық пошта есептік жазбасын жою

1

Негізгі экран бетінен белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

пернесін басып, Параметрлер опциясын т

үртіңіз.

4

Алып таста

ғыңыз келген есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Есептік жазбаны жою > OK белгішесін т

үртіңіз.

Кіріс жәшігін тексеру жиілігін өзгерту

1

Негізгі экран экранынан белгішесін т

үртіңіз.

2

Электрондық пошта опциясын тауып т

үртіңіз.

3

т

үймесін, одан кейін Параметрлер түймесін түртіңіз.

4

Кіріс ж

әшігін тексеру жиілігі өзгертілетін есептік жазбаны таңдаңыз.

5

Жиілікті тексеру > Тексеру жиілігі тарма

ғын түртіп, бір опцияны таңдаңыз.

Exchange Active Sync åñåïò³ê æàçáàñûíäà «Êå

ңñåäå åìåñ» àâòîæàóàáûí îðíàòó

1

Негізгі экран экранынан т

үймесін басыңыз, содан соң тауып, Электрондық пошта

т

үймесін түртіңіз.

2

белгішесін басып, Параметрлер тарма

ғын түртіңіз.

3

«Ке

ңседе емес» автожауабын орнатқыңыз келетін EAS (Exchange Active Sync) есептік

жазбасын та

ңдаңыз.

4

Кеңседе жоқ т

үймесін түртіңіз.

5

Функцияны іске

қосу үшін Кеңседе жоқ жанындағы слайдерді солға жылжытыңыз.

6

Қàæåò áîëñà, Уақыт аралығын орнату құñáåëã³ñ³í áåëã³ëåï, àâòîæàóàï үø³í óàқûò

àðàëû

ғûí îðíàòûңûç.

7

«Êå

ңñåäå åìåñ» õàáàðûí íåã³çã³ ìәò³í æîëàғûíà åíã³ç³ң³ç.

8

Растау

үшін OK түймесін түртіңіз.