Sony Xperia Z1 - Google Maps™ и навигација

background image

и навигација

Користете Google Maps™ за следење на својата тековна локација, прегледување состојби во
сообраќајот во реално време и примање детални насочувања кон дестинацијата.
Потребна е интернет конекција кога апликацијата Google Maps™ се користи онлајн. Може да
направите трошоци за конекцијата со податоци кога се поврзувате на интернет од уредот. За да
добиете подетални информации за користењето на апликацијата, појдете на
http://support.google.com и кликнете на линкот „Мапи за мобилен“.

Апликацијата Google Maps™ може да не е достапна на секој пазар, држава или регион.

123

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Користење Google Maps™

1

Од својот Почетен екран, допрете .

2

Најдете и допрете Мапи.