Sony Xperia Z1 - Kyçja e ekranit

background image

Kyçja e ekranit

Ka disa mënyra për të kyçur ekranin. Niveli i sigurisë i secilit lloj të kyçjes përmendet më

poshtë me renditje nga më i dobëti deri te më i forti:

Rrëshqitja e shpejtë – pa mbrojtje, por mund të qaseni shpejt tek ekrani bazë

Modeli – vizatoni një model të thjeshtë me gisht për të shkyçur pajisjen tuaj

PIN – futni një kod PIN numerik me të paktën katër shifra për të shkyçur pajisjen tuaj

Fjalëkalimi – futni një fjalëkalim alfanumerik për të shkyçur pajisjen tuaj

Është shumë e rëndësishme që të mbani mend modelin e shkyçjes së ekranit, kodin PIN ose

fjalëkalimin tuaj. Nëse e harroni këtë informacion, rikthimi i të dhënave të rëndësishme, të tilla

si kontaktet dhe mesazhet, mund të jetë i pamundur.

Nëse keni konfiguruar një llogari të Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) në pajisjen tuaj

Xperia™, cilësimet e sigurisë EAS mund të kufizojnë llojin e kyçjes së ekranit për të lejuar

vetëm një PIN ose fjalëkalim. Kjo ndodh kur administratori i rrjetit tuaj përcakton një lloj të

caktuar të kyçjes së ekranit për të gjitha llogaritë EAS për arsye të sigurisë së ndërmarrjes.

46

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Kontaktoni administratorin e rrjetit të kompanisë ose organizatës tuaj për të kontrolluar se cilat

praktika të sigurisë së rrjetit zbatohen për pajisje celulare.

Për të ndryshuar llojin e kyçjes së ekranit

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.

3

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj dhe përzgjidhni një lloj tjetër të kyçjes së ekranit.

Për të krijuar një model të kyçjes së ekranit

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit > Modeli.

3

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Nëse modeli juaj i kyçjes refuzohet pesë herë me radhë kur përpiqeni të shkyçni pajisjen tuaj,

duhet të pritni 30 sekonda dhe pastaj provojeni përsëri.

Për të ndryshuar modelin e kyçjes së ekranit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.

3

Vizatoni modelin tuaj për shkyçjen e ekranit.

4

Trokitni lehtë mbi

Modeli dhe ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të krijuar një PIN të kyçjes së ekranit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit > PIN.

3

Futni një PIN numerik dhe më pas trokitni lehtë

Vazhdo.

4

Rifutni dhe konfirmoni kodin tuaj PIN dhe më pas trokitni lehtë

OK.

5

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të krijuar një fjalëkalim të kyçjes së ekranit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit > Fjalëkalimi.

3

Futni një fjalëkalim dhe më pas trokitni lehtë

Vazhdo.

4

Rifutni dhe konfirmoni fjalëkalimin tuaj dhe më pas trokitni lehtë

OK.

5

Ndiqni udhëzimet në pajisjen tuaj.

Për të aktivizuar funksionin e shkyçjes me rrëshqitje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Kyçja e ekranit.

3

Vizatoni motivin e shkyçjes së ekranit ose futni kodin PIN ose fjalëkalimin nëse

është aktivizuar një nga këto lloje të kyçjes së ekranit.

4

Trokitni lehtë mbi

Rrëshqitja e shpejtë.