Sony Xperia Z1 - Mbrojtja e kartës SIM

background image

Mbrojtja e kartës SIM

Mund të kyçni dhe të shkyçni secilën kartë SIM që përdorni në pajisjen tuaj me një PIN

(Numër të Identifikimit Personal). Kur një kartë SIM është e kyçur, abonimi i lidhur me

kartën mbrohet kundër keqpërdorimit, që do të thotë se duhet të futni një kod PIN sa

herë që të nisni pajisjen.
Nëse kodin PIN e futni gabim më shumë herë sesa numri maksimal i përpjekjeve të

lejuara, karta juaj SIM do të bllokohet. Pastaj duhet të futni kodin tuaj PUK (Kodi Personal

i Zhbllokimit) dhe një PIN të ri. Kodet PIN dhe PUK jepen nga operatori i rrjetit.

Për të konfiguruar një kyçje të kartës SIM

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyçjen e kartës SIM.

3

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Blloko kartën SIM.

4

Futni kodin PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK. Kyçja e kartës SIM është

tani e aktivizuar dhe do t'ju kërkohet të futni këtë kyç sa herë që rindizni pajisjen.

Për të hequr një kyçje të një karte SIM

1

Nga ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyçjen e kartës SIM.

3

Çshenjoni kutinë e zgjedhjes për

Blloko kartën SIM.

4

Futni kodin PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

Për të ndryshuar kodin PIN të kartës SIM

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Siguria > Konfiguro kyçjen e kartës SIM.

3

Trokitni lehtë mbi

Ndrysho PIN-in e SIM-it.

4

Futni kodin e vjetër PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

5

Futni kodin e ri PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

6

Shkruani përsëri kodin e ri PIN të kartës SIM dhe trokitni lehtë mbi

OK.

44

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shkyçur një kartë SIM të bllokuar duke përdorur kodin PUK

1

Futni kodin PUK dhe trokitni lehtë mbi

.

2

Futni një kod të ri PIN dhe trokitni lehtë mbi

.

3

Rifuteni kodin e ri PIN dhe trokitni lehtë mbi

.

Nëse futni shumë herë një kod PUK të pasaktë, duhet të kontaktoni me operatorin e rrjetit për

të marrë një kartë SIM të re.