Sony Xperia Z1 - Qasja te cilësimet

background image

Qasja te cilësimet

Shihni dhe ndryshoni cilësimet për pajisjen tuaj nga menyja e Cilësimeve. Menyja e

Cilësimeve është e qasshme nga paneli i Cilësimeve të shpejta dhe nga ekrani i

Aplikacioneve.

Për të hapur menynë e cilësimeve të pajisjes nga ekrani i aplikacioneve

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Cilësimet.

Për të parë informacionin rreth pajisjes tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit.

Për të hapur panelin e cilësimeve të shpejta

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.

Për të përzgjedhur se cilat cilësime të shfaqen në panelin e cilësimeve të shpejta

1

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë

mbi .

2

Në shiritin në krye të ekranit, prekni dhe mbani ikonën për cilësimin e shpejtë që

dëshironi të shtoni, pastaj zvarriteni dhe lëshojeni në pjesën e poshtme të ekranit.

Për të risistemuar panelin e cilësimeve të shpejta

1

Duke përdorur dy gishta, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes, pastaj trokitni lehtë

mbi .

2

Prekni dhe mbani një ikonë, pastaj zhvendoseni atë në pozicionin e dëshiruar.