Sony Xperia Z1 - Tingulli, toni i ziles dhe volumi

background image

Tingulli, toni i ziles dhe volumi

Ju mund ta rregulloni volumin e tonit të ziles për telefonatat në hyrje dhe njoftimet si dhe

për riprodhimin e muzikës dhe të videove. Mund ta cilësoni pajisjen tuaj te regjimi i

heshtjes dhe të vendosni në mënyrë manuale se për sa kohë pajisja juaj do të jetë në

regjimin e heshtjes. Mund të cilësoni po ashtu paraprakisht se kur pajisja do të jetë

automatikisht në regjimin e heshtjes.

Për të rregulluar volumin e tonit të ziles me tastin e volumit

Shtypeni tastin e volumit lart ose poshtë.

Për të rregulluar volumin e riprodhimit të mediave me tastin e volumit

Gjatë riprodhimit të muzikës ose shikimit të videos, shtypni tastin e volumit lart ose

poshtë kur ekrani është i kyçur.

Për të aktivizuar regjimin e dridhjes

Shtypni tastin e volumit poshtë ose lart deri sa të shfaqet

në shiritin e gjendjes.

Për të aktivizuar regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Zgjidhni një interval kohor.

Opsionet e cilësimit të regjimit të heshtjes

E papërcaktuar Mbajeni pajisjen në heshtje deri sa ta aktivizoni përsëri tingullin në mënyrë manuale.

Për një orë

Mbajeni pajisjen në heshtje për një orë. Mund të trokitni lehtë tek ikonat minus dhe plus për

të rregulluar kohëzgjatjen.

42

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të planifikuar intervalet kohore të regjimit të heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë

Ditë dhe shënoni kutitë e kontrollit për ditët përkatëse, më

pas trokitni lehtë

U krye.

4

Për të rregulluar kohën e nisjes, trokitni lehtë

Ora e fillimit dhe zgjidhni një vlerë,

më pas trokitni lehtë

OK.

5

Për të rregulluar kohën e mbarimit, trokitni lehtë

Ora e mbarimit dhe zgjidhni një

vlerë, më pas trokitni lehtë

OK. Pajisja juaj qëndron në regjimin e heshtjes gjatë

intervalit kohor të përzgjedhur.

Cilësimi i përjashtimeve për regjimin e heshtjes

Mund të zgjidhni se cilët tipa të njoftimeve lejohen të dëgjohen në regjimin e heshtjes dhe

mund t'i filtronipërjashtimet bazuar në personin nga i cili vijnë njoftimet. Tipat më të

zakonshëm të përjashtimeve përfshijnë:

Ngjarjet dhe përkujtesat

Telefonatat

Mesazhet

Alarmet

Për të lejuar që përjashtimet të dëgjohen në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Lejo përjashtimet në të djathtë.

Për t'i cilësuar njoftimet si përjashtime në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë .

3

Nën

Përjashtime në rregjimin e heshtur, zvarritni rrëshqitësit përkatës në të

djathtë.

Për t'i shoqëruar pvrjashtimet me tipa specikë të kontakteve

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Telefonatat/Mesazhet nga.

4

Përzgjidhni një opsion.

Për të lejuar që alarmet të bien në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Lejo alarmin në të djathtë.

Për të lejuar që përjashtimet të dëgjohen gjatë një intervali kohor të cilësuar

paraprakisht në regjimin e heshtjes

1

Shtypni tastin e volumit deri sa të shfaqet në shiritin e gjendjes.

2

Trokitni lehtë .

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Përjashtimet në të djathtë.

Për të rregulluar nivelet e volumit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi.

3

Zvarritni rrëshqitësit e volumit në pozicionet e dëshiruara.

Mund të shtypni po ashtu tastin e volumit lart ose poshtë dhe më pas të trokitni lehtë për të

rregulluar veçmas nivelet e volumit të tonit të ziles, riprodhimit të medias ose të alarmit.

Për ta cilësuar pajisjen që të dridhet për telefonatat në hyrje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Dridhu edhe për telefonatat në të djathtë.

43

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të cilësuar një ton zileje

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Toni i ziles së

telefonit.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të përzgjedhur tingullin e njoftimit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Tingulli i njoftimit.

3

Përzgjidhni një opsion nga lista ose trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një skedar

muzike të ruajtur në pajisjen tuaj.

4

Për të konfirmuar, trokitni lehtë mbi

U krye.

Disa aplikacione kanë tingujt e tyre të veçantë për njoftimet, të cilët mund t'i përzgjidhni nga

cilësimet e aplikacioneve.

Për të aktivizuar tonet e prekjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Tinguj të tjerë.

3

Zvarritini rrëshqitësit pranë

Tonet e tastierës së telefonimit dhe Tingujt e prekjes

në të djathtë.