Sony Xperia Z1 - Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove

background image

Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove

Mund të bashkëndani foto dhe video që keni ruajtur në pajisjen tuaj. Gjithashtu, mund t'i

menaxhoni në mënyra të ndryshme. Për shembull, mund të punoni me fotot në grupe, të

fshini fotot dhe t'i lidhni ato me kontaktet. Nëse keni shumë fotografi të ruajtura në

pajisjen tuaj, është mirë t'i trasferoni rregullisht ato te një kompjuter ose te një pajisje e

hapësirës ruajtëse të jashtme për të shmangur ndonjë humbje të paparashikuar të të

dhënave. Ky veprim liron po ashtu më shumë hapësirë në pajisjen tuaj. Shihni

Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri

në faqen 139 .

Mund të mos jeni në gjendje t'i kopjoni, t'i dërgoni apo t'i transferoni objektet e mbrojtura me

të drejtat e autorit. Gjithashtu, disa objekte mund të mos dërgohen nëse madhësia e skedarit

është shumë e madhe.

Për të bashkëndarë një foto ose video

1

Tek Albumi, gjeni dhe trokitni lehtë mbi foton ose videon që dëshironi të

bashkëndani.

2

Trokitni lehtë në ekran për të afishuar shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi

.

3

Trokitni lehtë mbi aplikacionin që dëshironi të përdorni për të bashkëndarë foton

dhe pastaj ndiqni hapat për ta dërguar.

Për të përdorur një foto si figurë të kontaktit

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi >

Përdor si > Fotografia e kontaktit.

2

Përzgjidhni një kontakt dhe më pas modifikoni fotografinë sipas dëshirës.

3

Trokitni lehtë mbi

U krye.

Për të përdorur një foto si sfond

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi >

Përdor si > Sfondi.

2

Ndiqni udhëzimet në ekran.

104

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të rrotulluar një foto

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë në ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Përzgjidhni

Rrotullo. Fotoja ruhet me orientimin e ri.

Për të fshirë një foto ose video

1

Kur jeni duke parë një foto, trokitni lehtë mbi ekran për të shfaqur shiritat e veglave

dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi

Fshi.

Për të punuar me grupe fotosh ose videosh tek Albumi

1

Kur shikoni miniaturat e fotografive dhe videove në Album, prekni dhe mbajeni një

objekt derisa të theksohet.

2

Trokitni lehtë objektet e tjera me të cilat dëshironi të punoni në mënyrë që t'i

përzgjidhni. Nëse dëshironi të përzgjidhni të gjitha objektet, trokitni lehtë dhe më

pas trokitni lehtë

Përzgjidh të gjithë.

3

Përdorni veglat në shiritin e veglave për të punuar me objektet e përzgjedhura.

Analizimi i fotove me fytyra tek Albumi

Mund të analizoni të gjitha fotot në pajisjen tuaj që paraqesin fytyra njerëzish. Pasi të

aktivizohet, tipari i analizimit të fotove qëndron aktiv dhe fotot e reja analizohen ndërsa

shtohen. Pas ekzekutimit të një analize, mund t'i gruposh në një dosje të gjitha fotot e të

njëjtit person.

Për të aktivizuar tiparin e analizës së fotove

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Albumi.

3

Zvarritni anën e majtë të ekranit bazë të Albumit në të djathtë, pastaj trokitni lehtë

Fytyrat. Të gjitha fotot në pajisjen tuaj analizohen dhe grupohen në dosjen e

fytyrave të paemërtuara.

Për të emërtuar një fytyrë

1

Në pllakëzën

Fytyrat, trokitni lehtë mbi dosjen Fytyra të paemërtuara, pastaj

shfletoni për te dosja

Fytyra të tjera dhe zgjidhni fytyrën që dëshironi të emërtoni.

2

Trokitni lehtë mbi

Shto emrin.

3

Shkruani një emër dhe pastaj trokitni lehtë mbi

U krye > Shtoje si një person të ri.

Për të modifikuar emrin e një fytyre

1

Kur jeni duke parë një fytyrë në pamjen e ekranit të plotë, trokitni lehtë mbi ekran

për të shfaqur shiritat e veglave dhe pastaj trokitni lehtë mbi >

Modifiko etiketat e

emrave.

2

Trokitni lehtë mbi

OK.

3

Trokitni lehtë mbi emrin e fytyrës që dëshironi të modifikoni.

4

Modifikoni një emër dhe pastaj trokitni lehtë mbi

U krye >Shtoje si një person të

ri.