Sony Xperia Z1 - Cilësimet e internetit dhe MMS

background image

Cilësimet e internetit dhe MMS

Për të dërguar mesazhe multimediale ose për t'u qasur në internet kur nuk ka rrjet Wi-

Fi® të disponueshëm, duhet të keni një lidhje të dhënash celulare funksionuese me

cilësimet e sakta të internetit dhe të MMS (Shërbimit të Mesazhimit Multimedial). Ja disa

këshilla:

Për shumicën e rrjeteve dhe operatorëve celularë, cilësimet e internetit dhe MMS vijnë të

parainstaluara në pajisje. Atëherë, mund të filloni përdorimin e internetit dhe të dërgoni

mesazhe multimediale menjëherë.

Në disa raste, keni opsionin për shkarkimin e cilësimeve të internetit dhe MMS kur e

ndizni pajisjen për herë të parë, kur është futur një kartë SIM. Gjithashtu, është e mundur

t'i shkarkoni këto cilësime më vonë nga menyja Cilësimet.

Mund t'i shtoni, ndryshoni ose fshini me dorë cilësimet e internetit dhe MMS në pajisjen

tuaj në çdo kohë. Nëse ndryshoni ose fshini një cilësim të Internetit ose MMS gabimisht,

shkarkoni përsëri cilësimet e Internetit dhe MMS.

Nëse nuk mund të përddorni Internetin në një rrjet celular ose nëse mesazhimi

multimedial nuk funksionon, edhe pse cilësimet e Internetit dhe MMS janë shkarkuar me

sukses në pajisjen tuaj, referojuni këshillave të zgjidhjes së problemeve në pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

për mbulimin e rrjetit, të dhënat celulare dhe çështje të

MMS-së.

Nëse regjimi STAMINA është aktivizuar për të kursyer energjinë, i gjithë trafiku i të dhënave

celulare ndërpritet kur ekrani është i fikur. Nëse kjo shkakton probleme të lidhjes, provoni të

përjashtoni disa aplikacione dhe shërbime nga ndërprerja ose çaktivizoni regjimin STAMINA

përkohësisht. Për më shumë informacion, shihni

Pamja e përgjithshme e tiparit të regjimit

STAMINA

në faqen 23 .

Nëse e përdorni një pajisje me shumë përdorues, vetëm pronari, d.m.th. përdoruesi kryesor,

mund të shkarkojë cilësime të internetit dhe të mesazhimit nga menyja e Cilësimeve, por

cilësimet e shkarkuara zbatohen për të gjithë përdoruesit.

Për të shkarkuar cilësimet e mesazheve MMS dhe të internetit

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Më shumë > Cilësimet e internetit.

3

Trokitni lehtë mbi

Pranoj. Pasi cilësimet të jenë shkarkuar me sukses, do të

shfaqet në shiritin e statusit dhe të dhënat celulare do të aktivizohen automatikisht.

Nëse cilësimet nuk mund të shkarkohen në pajisjen tuaj, kontrolloni fuqinë e sinjalit në rrjetin

tuaj celular. Lëvizni në një vendndodhje të hapur pa pengesa ose shkoni afër një dritareje dhe

pastaj provojeni përsëri.

32

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar me dorë cilësimet e Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes > .

4

Takoni

Emri dhe futni një emër që dëshironi.

5

Takoni

APN dhe futni emrin e pikës së hyrjes.

6

Futni të gjithë informacionin tjetër që kërkohet. Nëse nuk e dini se ç'farë

informacioni kërkohet, kontaktoni operatorin e rrjetit tuaj për më shumë hollësi.

7

Kur të përfundoni, takoni , pastaj takoni

RUAJ.

Për të parë cilësimet e shkarkuara të Internetit dhe MMS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Më shumë > Rrjetet celulare.

3

Trokitni lehtë mbi

Emrat e pikave të qasjes.

4

Për të parë më shumë hollësi, takoni ndonjë nga objektet e disponueshëm.

Nëse keni disa lidhje të disponueshme, lidhja aktive me rrjetin tregohet nga një buton i

shenjuar .