Sony Xperia Z1 - Kontrolli i përdorimit të të dhënave

background image

Kontrolli i përdorimit të të dhënave

Mund të rregjistroni sasinë e të dhënave të transferuara në dhe nga pajisja juaj nëpërmjet

lidhjes tuaj të të dhënave celulare ose Wi-Fi® gjatë një periudhe të caktuar. Për shembull,

mund të shihni sasinë e të dhënave që përdoren nga aplikacione individuale. Për të

dhënat e transferuara nëpërmjet lidhjes tuaj të të dhënave celulare, gjithashtu mund të

cilësoni paralajmërime dhe kufizime të përdorimit të të dhënave për t'iu shmanguar

tarifave shtesë.

Nëse jeni duke përdorur një pajisje me disa përdorues, vetëm pronari, që është përdoruesi

kryesor, mund të rregullojë cilësimet e përdorimit të të dhënave. Rregullimi i cilësimeve të

përdorimit mund t'ju ndihmojë që të ruani një kontroll më të madh mbi përdorimin e të

dhënave, por nuk mund të garantojë parandalimin e tarifave shtesë.

Për të ndezur ose fikur trafikun e të dhënave

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe takoni

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Zvarrisni rrëshqitësin pranë

Trafiku i të dhënave cel. për të ndezur ose fikur

trafikun e të dhënave.

Kur trafiku i të dhënave fiket, pajisja juaj ende mund të vendosë lidhje Wi-Fi® NFC dhe

Bluetooth®.

Për të cilësuar një paralajmërim të përdorimit të të dhënave

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Për të cilësuar nivelin e paralajmërimit, tërhiqni vijën e paralajmërimit në vlerën e

dëshiruar. Merrni një njoftim paralajmërimi kur sasia e trafikut të të dhënave i

afrohet nivelit që cilësuat.

Për të cilësuar një kufi të përdorimit të të dhënave celulare

1

Sigurohuni që trafiku i të dhënave celulare është aktivizuar.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Kufizo përdor. e të dhënave cel. në të djathtë dhe

më pas trokitni

OK.

5

Për të cilësuar kufirin e përdorimit të të dhënave celulare, zvarritni vijën e kufirit të

të dhënave te vlera e dëshiruar.

Sapo përdorimi i të dhënave celulare të arrjë kufirin e cilësuar, trafiku i të dhënave celulare në

pajisjen tuaj do të çaktivizohet automatikisht.

37

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave të aplikacioneve individuale

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Trokitni lehtë tek aplikacioni që dëshironi të kontrolloni dhe më pas zvarriteni

rrëshqitëin pranë

Kufizo të dhënat e aplik. në sfond në të djathtë dhe trokitni lehtë

OK.

4

Për t'u qasur në cilësime më specifike për aplikacionin (nëse disponohen), trokitni

lehtë mbi

Cilësimet e aplikacionit dhe bëni ndryshimet e dëshiruara.

Funksionimi i aplikacioneve të veçanta mund të ndikohet nëse ndryshoni cilësimet që kanë

lidhje me përdorimin e të dhënave.

Për të kontrolluar përdorimin e të dhënave tuaja

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Përdorimi i të dhënave.

3

Trokitni lehtë mbi , pastaj trokitni lehtë mbi

Afisho Wi‑Fi.

4

Për të parë informacionet mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet WI-

Fi®, trokitni lehtë te skeda

Wi-Fi.

5

Për të parë informacionet mbi sasinë e të dhënave të transferuara nëpërmjet

lidhjes së të dhënave celulare, trokitni lehtë te skeda

Celulare.