Sony Xperia Z1 - Wi-Fi®

background image

Wi-Fi®

Përdorni lidhjet Wi-Fi® për të lundruar në internet, për të shkarkuar aplikacione ose për

të dërguar dhe për të marrë mesazhe të postës elektronike. Pasi të jeni lidhur me një rrjet

Wi-Fi®, pajisja juaj e kujton rrjetin dhe lidhet automatikisht me të herën tjetër që do të

hyni brenda rrezes së tij.
Disa rrjete Wi-Fi® kërkojnë që të hyni në një faqe uebi para se të mund të qaseni.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit Wi-Fi® përkatës për më shumë informacion.
Rrjetet e disponueshme Wi-Fi® mund të jenë të hapura ose të siguruara:

Rrjetet e hapura tregohen me përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

Rrjetet e siguruara tregohen me përbri emrit të rrjetit Wi-Fi®.

Disa rrjete Wi-Fi® nuk shfaqen në listën e rrjeteve të disponueshme sepse ato nuk e

transmetojnë emrin e tyre të rrjetit (SSID). Nëse e dini emrin e rrjetit, mund ta shtoni me dorë

në listën tuaj të rrjeteve Wi-Fi® të disponueshme.

Për të aktivizuar Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni çelësin ndezja-fikja për të aktivizuar funksionin Wi-Fi®.

Mund të duhen disa sekonda para se të aktivizohet Wi-Fi®.

Për t'u lidhur automatikisht me një rrjet Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni çelësin ndezja-fikja për të aktivizuar funksionin

Wi-Fi. Shfaqen të gjitha

rrjetet e disponueshme Wi-Fi®.

4

Trokitni lehtë mbi një rrjet Wi-Fi® për t'u lidhur me të. Për rrjete të sigurta, futni

fjalëkalimin përkatës. shfaqet në shiritin e gjendjes pasi të lidheni.

Për të kërkuar për rrjetet e reja të disponueshme, trokitni dhe më pas trokitni

Rifresko. Nëse

nuk mund të lidheni me sukses me një rrjet

Wi-Fi, referojuni këshillave përkatëse për zgjidhjen

e problemeve për pajisjen tuaj në

www.sonymobile.com/support/

.

33

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të shtuar me dorë një rrjet Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi >

Shto rrjetin.

4

Futni informacionin e

Emri i rrjetit (SSID).

5

Për të përzgjedhur një lloj sigurie, trokitni lehtë mbi fushën

Siguria.

6

Nëse ju kërkohet, futni një fjalëkalim.

7

Për të modifikuar disa opsione të përparuara siç janë përfaqësuesi dhe cilësimet

IP, shenjoni kutinë e zgjedhjes

Opsionet e përparuara dhe pastaj modifikojini si të

dëshironi.

8

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Kontaktoni me administratorin e rrjetit tuaj Wi-Fi® për të marrë SSID-in e rrjetit dhe

fjalëkalimin.

Cilësimet e Wi-Fi®

Kur jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi® ose kur pranë jush ka rrjete Wi-Fi® të disponueshme,

është e mundur të shihni gjendjen e këtyre rrjeteve. Gjithashtu, mund ta aktivizoni pajisjen

që t'ju njoftojë sa herë që zbulohet një rrjet i hapur Wi-Fi®.
Nëse nuk jeni lidhur me një rrjet Wi-Fi®, pajisja juaj përdor një lidhje për të dhënat

celulare për qasjen në internet (nëse keni konfiguruar dhe aktivizuar një lidhje për të

dhënat celulare në pajisjen tuaj). Duke shtuar një politikë të fjetjes të Wi-Fi®, mund të

përcaktoni kur të kaloni nga Wi-Fi® në të dhënat celulare.

Për të aktivizuar njoftimet e rrjetit Wi-Fi®

1

Aktivizoni Wi-Fi®, nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

4

Trokitni lehtë mbi >

Të përparuara.

5

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Njoftimi i rrjetit në të djathtë.

Për të parë informacionin e hollësishëm rreth një rrjeti Wi-Fi® të lidhur

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi rrjetin Wi-Fi® me të cilin jeni lidhur aktualisht. Shfaqet

informacioni i hollësishëm për rrjetin.

Për të shtuar një politikë pushimi të Wi-Fi®

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi

E avancuar> Mbaj Wi-Fi aktiv

gjatë fjetjes.

4

Përzgjidhni një opsion.

WPS

WPS (Konfigurimi i Wi-Fi® të Mbrojtur) është një standard i rrjetit pa tel që ju ndihmon të

krijoni lidhje të sigurta të rrjetit pa tel. Nëse keni pak njohuri të sigurisë me valë, WPS-ja

jua bën të lehtë konfigurimin e shifrimit të Qasjes në Wi-Fi të Mbrojtur (WPA) për të

siguruar rrjetin tuaj. Gjithashtu mund të shtoni pajisje të reja në një rrjet ekzistues pa futur

fjalëkalime të gjata.
Përdorni një nga këto metoda për të aktivizuar WPS-në:

Metoda e shtypjes së butonit - thjesht shtypni një buton në një pajisje që mbështet WPS-

në, për shembull, një rrugëzues.

Metoda me kod PIN - pajisja juaj krijon një kod PIN (Numri i Idenfikimit Personal) të

rastësishëm, të cilin e futni në pajisjen që mbështet WPS-në.

34

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi® nëpërmjet butonit WPS

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Aktivizoni Wi-Fi® nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

4

Trokitni lehtë >

E avancuar > WPS me shtypje butoni dhe më pas shtypni

butonin WPS në pajisjen që mbështet WPS-në.

Për t'u lidhur me një rrjet Wi-Fi® nëpërmjet kodit PIN të WPS-së

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Wi-Fi.

3

Aktivizoni Wi-Fi® nëse nuk është tashmë i aktivizuar.

4

Trokitni lehtë mbi >

E avancuar > Futja e kodit PIN të WPS-së.

5

Në pajisjen që mbështet WPS-në, futni kodin PIN që shfaqet në pajisjen tuaj.