Sony Xperia Z1 - Alarmi dhe ora

background image

Alarmi dhe ora

Mund të cilësoni një ose disa alarme dhe të përdorni cilindo tingull të ruajtur në pajisjen

tuaj si zile të alarmit. Alarmi nuk tingëllon nëse pajisja është fikur.
Formati i orës së alarmit që shfaqet është i njëjtë me formatin që përzgjidhni për cilësimet

e përgjithshme të orës, për shembull, 12-orësh ose 24-orësh.

1

Qaseni në ekranin bazë të alarmit

2

Shihni një orë botërore dhe rregulloni cilësimet

3

Qaseni në funksionin e kronometrit

129

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

4

Qaseni në funksionin e kohëmatësit

5

Shihni opsionet

6

Hapni cilësimet e datës dhe të orës për orën

7

Aktivizoni ose çaktivizoni një alarm

8

Shtoni një alarm të ri

Për të cilësuar një alarm të ri

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Alarmi dhe ora.

3

Trokitni lehtë mbi .

4

Trokitni lehtë

Ora dhe zgjidhni vlerën e dëshiruar.

5

Trokitni lehtë mbi

OK.

6

Nëse dëshironi, modifikoni cilësimet e alarmeve të tjera.

7

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të dremitur një zile kur tingëllon

Takoni

Dremit.

Për të fikur një zile kur tingëllon

Rrëshqisni djathtas.

Për të modifikuar një alarm ekzistues

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Bëni ndryshimet e dëshiruara.

3

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të aktivizuar ose çaktivizuar një alarm

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj zvarritni rrëshqitësin përbri alarmit në

pozicionin aktiv ose joaktiv.

Për të fshirë një alarm

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj prekni dhe mbani alarmin që dëshironi të

fshini.

2

Trokitni lehtë mbi

Fshi alarmin dhe pastaj trokitni lehtë mbi Po.

Për të cilësuar tingullin e një alarmi

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë mbi

Tingulli i alarmit dhe përzgjidhni një opsion ose trokitni lehtë mbi

për të përzgjedhur një skedar muzikor.

3

Trokitni lehtë mbi

U krye, pastaj trokitni lehtë mbi Ruaj.

Për të përshtatur nivelin e volumit për një alarm

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Zvarritni rrëshqitësit e volumit nën

Volumi i alarmit te pozicioni i dëshiruar.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

Për të cilësuar një alarm periodik

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë mbi

Përsërit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ditët përkatëse, pastaj trokitni lehtë mbi

OK.

4

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

130

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar funksionin e dridhjes për një alarm

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora, pastaj trokitni lehtë mbi alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Shenjoni kutinë e zgjedhjes për

Dridhu.

3

Trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të cilësuar sjelljen e tasteve anësore

1

Hapni aplikacionin Alarmi dhe ora dhe më pas pvrzgjidhni alarmin që dëshironi të

modifikoni.

2

Trokitni lehtë

Sjellja e tasteve anësore dhe më pas përzgjidhni sjelljen e dëshiruar

të tasteve anësore kur shtypen gjatë alarmit.

3

Trokitni lehtë

Ruaj.

131

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.