Sony Xperia Z1 - Cilësimet e videokamerës

background image

Cilësimet e videokamerës

Për të rregulluar cilësimet e videokamerës

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi , pastaj përzgjidhni .

3

Nëse videokamera nuk është përzgjedhur, trokitni lehtë mbi .

4

Për të shfaqur të gjitha cilësimet, trokitni lehtë mbi .

5

Përzgjidhni cilësimin që dëshironi të rregulloni, pastaj bëni ndryshimet tuaja.

Pamja e përgjithshme e cilësimeve të videokamerës

Rezolucioni i videos

Rregulloni rezolucionin e videos për formatet e ndryshme.

HD e plotë (30 fps)

1920×1080(16:9)

Formati HD i plotë (Përcaktim i lartë i plotë) me 30 fps dhe raportin e pamjes 16:9.

HD e plotë (60 fps)

1920×1080(16:9)

Formati HD i plotë (Përcaktim i lartë i plotë) me 60 fps dhe raportin e pamjes 16:9.

HD

1280×720(16:9)

Formati HD (Përcaktim i lartë) me raportin e pamjes 16:9.

VGA

640×480(4:3)

Formati VGA me raportin e pamjes 4:3.

MMS

99

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Regjistroni video të përshtatshme për t'u dërguar me mesazhe multimediale. Koha e regjistrimit e këtij formati

të videos është e kufizuar, në mënyrë që skedarët e videove të mund të përfshihen në një mesazh

multimedial.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e marrjes

Me dorë.

Kohëvonuesi

Duke përdorur kohëvonuesin, mund të regjistroni një video pa e mbajtur në dorë pajisjen.

Përdoreni për të regjistruar video grupi, ku të gjithë mund të jenë në video. Gjithashtu

mund të përdorni kohëvonuesin nëse dëshironi të shmangni dridhjet e kamerës kur

regjistroni video.

Aktiv (10 s.)

Cilësoni një vonesë prej 10 sekondash, që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri sa të fillojë regjistrimi i

videos.

Aktiv (2 s.)

Cilësoni një vonesë prej 2 sekondash, që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri sa të fillojë regjistrimi i

videos.

Aktiv (0,5 s.)

Cilësoni një vonesë prej gjysmë sekonde, që nga trokitja e lehtë e ekranit të kamerës deri sa të fillojë

regjistrimi i videos.

Joaktiv

Videoja fillon të regjistrohet sapo të trokitni lehtë mbi ekranin e kamerës.

Smile Shutter™(video)

Përdorni funksionin Smile Shutter™ për të përcaktuar se ndaj cilit lloj buzëqeshjeje të

reagojë kamera përpara regjistrimit të një videoje.

Mënyra e fokusimit

Cilësimi i fokusit kontrollon se cila pjesë e një videoje duhet të duket qartë. Kur fokusi

automatik i vazhdueshëm është aktiv, kamera vazhdon të rregullojë fokusin, në mënyrë

që zona brenda kornizës së bardhë të fokusit të qëndrojë e qartë.

Fokusi automatik i një subjekti

Kamera fokusohet automatikisht mbi objektin e përzgjedhur. Fokusi automatik i vazhdueshëm është aktiv.

Dallimi i fytyrave

Kamera dallon automatikisht deri në pesë fytyra njerëzish, të treguara nga kornizat në ekran. Kamera

fokusohet automatikisht mbi fytyrën më të afërt. Gjithashtu mund të përzgjidhni se në cilën fytyrë të

fokusoheni duke trokitur lehtë mbi të në ekran. Kur trokitni lehtë mbi ekranin e kamerës, një kornizë e verdhë

tregon se cila fytyrë është e përzgjedhur dhe në fokus. Dallimi i fytyrës nuk mund të përdoret për të gjitha

llojet e skenave. Fokusi automatik i vazhdueshëm është aktiv.

Ndjekja e objektit

Kur përzgjidhni një objekt duke e prekur atë te pamori, kamera e gjurmon atë për ju.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e fotografimit

Me dorë.

Videoja HDR

Përdorni cilësimin e videos HDR (Diapazoni me dinamikë të lartë) për të regjistruar një

video kundrejt një drite sfondi të fortë ose në kushte kur kontrasti është i mprehtë.

Videoja HDR kompenson humbjen e hollësisë dhe prodhon një figurë tipike si për zonat e

errëta, ashtu dhe për ato të shndritshme.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e marrjes

Me dorë.

Dritëmatja

Ky funksion përcakton automatikisht një ekspozim të ekuilibruar mirë, duke matur sasinë

e dritës që bie në imazhin që dëshironi të fotografoni.

100

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Në qendër

Matja qendrën e imazhit dhe përcakton ekspozimin që bazohet në ndriçimin e subjektit atje.

Selektive

Rregullon ekspozimin në një pjesë shumë të vogël të imazhit që dëshironi të fotografoni.

Fytyra

Mat sasinë e dritës në fytyrë dhe rregullon ekspozimin në mënyrë që fytyra të mos jetë as shumë e errët as

shumë e ndritshme.

Shumëfish

Ndan imazhin në shumë rajone dhe mat secilin rajon për të përcaktuar një ekspozim të ekuilibruar mirë.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e marrjes

Me dorë.

SteadyShot™

Gjatë regjistrimit të një videoje, mund ta keni të vështirë ta mbani pajisjen pa lëvizur.

Stabilizuesi ju ndihmon duke kompensuar lëvizjet e vogla të dorës tuaj.

Standarde

Aktivizojeni për të hequr tronditjet e kamerës.

Joaktiv

Stabilizuesi është i çaktivizuar.

Mikrofoni

Përzgjidhni nëse do të rregjistroni tingullin përreth gjatë rregjistrimit të videos.

Paraafishimi

Mund të zgjidhni të paraafishoni videot menjëherë pasi i xhironi.

Aktiv

Paraafishimi i videos shfaqet pasi e xhironi.

Modifiko

Videoja hapet për modifikim pasi e xhironi.

Joaktiv

Videoja ruhet pasi e xhironi dhe paraafishimi nuk shfaqet.

Blici

Përdorni dritën e blicit për të regjistruar video, kur ndriçimi është i pamjaftueshëm ose kur

ka dritë sfondi. Ikona e blicit të videove është e disponueshme vetëm në ekranin e

videokamerës. Kini parasysh që cilësia e videos mund të jetë ndonjëherë më e mirë pa

dritë, edhe nëse ndriçimi është i pamjaftueshëm.

Aktiv

Joaktiv

Përzgjedhja e skenës

Tipari i Përzgjedhjes së skenës ju ndihmon për ta konfiguruar shpejt kamerën për situata

të zakonshme, duke përdorur skenat e paraprogramuara të videos. Kamera përcakton

një numër cilësimesh që të përshtatni skenën e përzgjedhur, duke siguruar videon më të

mirë të mundshme.

Joaktiv

Tipari i Përzgjedhjes së skenës është joaktiv dhe mund të regjistroni video me dorë.

Marrje artistike

Përdoreni për xhirimin e videove me sfonde të buta.

Peizazh

101

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Përdoreni për video peizazhi. Kamera fokusohet në objekte të largëta.

Natën

Kur aktivizohet, ndjeshmëria ndaj dritës shtohet. Përdoreni në mjedise me ndriçim të dobët. Videot e

objekteve që lëvizin me shpejtësi mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur ose përdorni një

mbështetëse. Për të përmirësuar cilësinë e videos, çaktivizojeni regjimin për natën kur kushtet e

ndriçimit janë të mira.

Plazh

Përdoreni për videot e skenave buzë detit ose buzë liqenit.

Borë

Përdoreni në mjedise të ndritshme për të shmangur videot e mbiekspozuara.

Sporte

Përdoreni për video objektesh që lëvizin me shpejtësi. Koha e shkurtër e ekspozimit e minimizon

turbullimin prej lëvizjes.

Festë

Përdoreni për video në mjedise të brendshme me ndriçim të pamjaftueshëm. Kjo skenë kap ndriçimin

e sfondit në mjedise të brendshme ose dritën e qirinjve. Videot e objekteve që lëvizin me shpejtësi

mund të jenë të turbullta. Mbajeni dorën të palëvizur ose përdorni një mbështetëse.

Ky cilësim disponohet vetëm në regjimin e marrjes

Me dorë.

102

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.