Sony Xperia Z1 - Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin

background image

Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin

Përdorni teknologjinë Smile Shutter™ për të fotografuar një fytyrë që sapo buzëqesh.

Kamera dallon deri në pesë fytyra dhe përzgjedh njërën prej tyre për dallimin e

buzëqeshjes dhe vetëfokusimin. Kur fytyra e përzgjedhur buzëqesh, kamera nxjerr

automatikisht një foto.

91

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të aktivizuar Smile Shutter™

1

Aktivizoni kamerën.

2

Trokitni lehtë mbi dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

3

Trokitni lehtë mbi

Smile Shutter dhe përzgjidhni një nivel buzëqeshjeje.

Për të nxjerrë një foto duke përdorur Smile Shutter™

1

Kur kamera të jetë e hapur dhe Smile Shutter™ është i aktivizuar, drejtojeni

kamerën nga objekti juaj. Kamera përzgjedh se në cilën fytyrë të fokusohet.

2

Fytyra e përzgjedhur shfaqet brenda një kornize me ngjyrë dhe fotoja nxirret

automatikisht.

3

Nëse nuk dallohet asnjë buzëqeshje, shtypni tastin e kamerës për të nxjerrë foton

me dorë.