Sony Xperia Z1 - Lënda

background image

Lënda

Hapat e parë...................................................................................7

Rreth këtij Udhëzuesi përdorimi...........................................................7
Pamja e përgjithshme..........................................................................7
Montimi...............................................................................................8
Mbrojtja e ekranit.............................................................................. 10
Nisja e pajisjes tuaj për herë të parë.................................................. 10
Për çfarë më duhet një llogari Google™?.......................................... 11
Ngarkimi i pajisjes tuaj....................................................................... 11

Mësimi i funksioneve themelore...................................................13

Përdorimi i ekranit me prekje............................................................. 13
Kyçja dhe shkyçja e ekranit............................................................... 15
Ekrani fillestar.................................................................................... 15
Ekrani i aplikacioneve........................................................................ 17
Navigimi nëpër aplikacione................................................................ 18
Aplikacionet e vogla.......................................................................... 19
Widget-et..........................................................................................20
Shkurtoret dhe dosjet........................................................................21
Sfondi dhe temat...............................................................................22
Bateria dhe menaxhimi i energjisë..................................................... 22
Bërja e një foto të ekranit...................................................................24
Duke regjistruar ekranin tuaj.............................................................. 24
Njoftimet........................................................................................... 25
Ikonat në shiritin e gjendjes............................................................... 27
Pamja e përgjithshme e aplikacioneve............................................... 29

Shkarkimi i aplikacioneve.............................................................31

Shkarkimi i aplikacioneve nga Google Play™.....................................31
Shkarkimi i aplikacioneve nga burime të tjera.....................................31

Interneti dhe rrjetet....................................................................... 32

Shfletimi i uebit..................................................................................32
Cilësimet e internetit dhe MMS .........................................................32
Wi-Fi® ............................................................................................. 33
Bashkëndarja e lidhjes së të dhënave celulare................................... 35
Kontrolli i përdorimit të të dhënave.................................................... 37
Përzgjedhja e rrjeteve celulare........................................................... 38
Rrjetet virtuale private (VPN-të).......................................................... 38

Sinkronizimi i të dhënave në pajisjen tuaj.................................... 40

Sinkronizimi me llogaritë në linjë........................................................ 40
Sinkronizimi me Microsoft® Exchange ActiveSync®......................... 40

2

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Cilësimet themelore..................................................................... 42

Qasja te cilësimet.............................................................................. 42
Tingulli, toni i ziles dhe volumi ...........................................................42
Mbrojtja e kartës SIM ....................................................................... 44
Cilësimet e ekranit.............................................................................45
Fantazia............................................................................................ 46
Kyçja e ekranit...................................................................................46
Shkyçja automatike e pajisjes............................................................47
Cilësimet e gjuhës............................................................................. 51
Data dhe ora..................................................................................... 51
X-Reality™ for mobile........................................................................52
Përmirësimi i daljes së zërit................................................................52
Llogaritë e përdoruesve të shumëfishtë............................................. 52

Shtypja e tekstit............................................................................55

Tastiera në ekran...............................................................................55
Tastiera telefonike virtuale................................................................. 56
Futja e tekstit duke përdorur futjen me zë..........................................57
Modifikimi i tekstit..............................................................................57
Personalizimi i tastierës në ekran....................................................... 58

Telefonimi.....................................................................................60

Bërja e telefonatave...........................................................................60
Marrja e telefonatave......................................................................... 61
Telefonatat në vazhdim..................................................................... 63
Përdorimi i rregjistrit të telefonatave................................................... 63
Transferimi i telefonatave...................................................................64
Kufizimi i telefonatave........................................................................ 64
Telefonatat e shumëfishta................................................................. 65
Konferencat...................................................................................... 66
Posta zanore.....................................................................................66
Telefonatat e urgjencës..................................................................... 67

Kontaktet .....................................................................................68

Transferimi i kontakteve.....................................................................68
Kërkimi dhe shikimi i kontakteve........................................................69
Shtimi dhe modifikimi i kontakteve.....................................................70
Shtimi i informacionit të kontaktit mjekësor dhe urgjencës................. 71
Të preferuarat dhe grupet................................................................. 72
Dërgimi i informacionit të kontaktit.....................................................73
Shmangia e futjeve të dyzuara në aplikacionin Kontaktet...................73
Bërja e kopjeve rezervë për kontaktet................................................74

Mesazhimi dhe biseda................................................................. 75

Leximi dhe dërgimi i mesazheve........................................................75
Organizimi i mesazheve tuaja............................................................ 76

3

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Telefonimi nga një mesazh................................................................ 77
Cilësimet e mesazhimit......................................................................77
Mesazhimi i çastit dhe biseda me video.............................................77

Posta elektronike..........................................................................78

Konfigurimi i postës elektronike......................................................... 78
Dërgimi dhe marrja e mesazheve të postës elektronike..................... 78
Organizimi i mesazheve tuaja të postës elektronike........................... 80
Cilësimet e llogarisë të postës elektronike..........................................80
Gmail™.............................................................................................81

Muzika ......................................................................................... 82

Transferimi i muzikës në pajisjen tuaj ................................................ 82
Dëgjimi i muzikës.............................................................................. 82
Menyja e ekranit bazë të muzikës......................................................84
Listat e dëgjimit................................................................................. 85
Bashkëndarja e muzikës................................................................... 85
Përmirësimi i tingullit..........................................................................86
Njohja e muzikës me TrackID™.........................................................86

radioja FM.................................................................................... 88

Dëgjimi i radios..................................................................................88
Kanalet e preferuara të radios........................................................... 89
Cilësimet e zërit.................................................................................89

Kamera......................................................................................... 90

Nxjerrja e fotove dhe regjistrimi i videove........................................... 90
Dallim fytyrash...................................................................................91
Përdorimi i Smile Shutter™ për të kapur fytyrat që buzëqeshin..........91
Shtimi i pozicionit gjeografik te fotot tuaja.......................................... 92
Cilësimet e përgjithshme të kamerës................................................. 92
Cilësimet e fotokamerës.................................................................... 95
Cilësimet e videokamerës..................................................................99

Fotot dhe videot tek Albumi....................................................... 103

Shikimi i fotove dhe videove............................................................ 103
Bashkëndarja dhe menaxhimi i fotove dhe videove..........................104
Modifikimi i fotove me aplikacionin Përpunuesi i fotove.................... 105
Modifikimi i videove me aplikacionin Krijuesi i filmave....................... 106
Fshehja e fotove dhe videove.......................................................... 107
Menyja e ekranit bazë të Albumit.....................................................107
Shikimi i fotove tuaja në një hartë.................................................... 108

Videot......................................................................................... 110

Shikimi i videove në aplikacionin Videot........................................... 110
Transferimi i përmbajtjes së videos në pajisjen tuaj ......................... 111
Menaxhimi i përmbajtjes së videos.................................................. 111
Krijuesi i filmave...............................................................................112

4

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Lidhshmëria................................................................................113

Pasqyrimi i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor me anë të një
kablloje............................................................................................113
Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor................... 113
Ndarja e përmbajtjes me pajisjet DLNA Certified™.......................... 114
Lidhja e pajisjes me pajisjet shtesë me USB.................................... 116
Lidhja e pajisjes suaj me një kontrollues pa tel të serisë
DUALSHOCK™.............................................................................. 117
NFC................................................................................................ 117
Teknologjia pa tel Bluetooth®......................................................... 119
Konfigurimi me një prekje................................................................ 121

Tiparet dhe aplikacionet inteligjente që kursejnë kohën tuaj..... 122

Kontrollimi i pajisjeve shtesë dhe i cilësimeve me Smart Connect™.122
Përdorimi i pajisjes tuaj si një qendër fitnesi me ANT+™..................124
Përdorimi si portofol i pajisjes tuaj....................................................124

Udhëtimi dhe hartat....................................................................125

Përdorimi i shërbimeve të vendndodhjes......................................... 125
Google Maps™ dhe navigimi.......................................................... 125
Përdorimi i trafikut të të dhënave gjatë udhëtimit............................. 126
Përdorimi i pajisjes tuaj me një sistem infoargëtues të makinës........126
Modaliteti aeroplan..........................................................................127

Kalendari dhe ora me zile...........................................................128

Kalendari.........................................................................................128
Alarmi dhe ora.................................................................................129

Qasshmëria................................................................................ 132

Gjestet e zmadhimit........................................................................ 132
Teksti i madh.................................................................................. 132
Korrigjimi i ngjyrave......................................................................... 132
Ekrani bazë i thjeshtë...................................................................... 132
Pajtueshmëria me pajisjen e dëgjimit............................................... 133
TalkBack.........................................................................................133
Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)...................................... 133
Biseda e ngadaltë........................................................................... 133

Ndihma dhe mirëmbajtja............................................................ 134

Ndihmë për pajisjen tuaj.................................................................. 134
Veglat e kompjuterit........................................................................ 134
Përditësimi i pajisjes tuaj..................................................................135
Gjetja e një pajisjeje të humbur ....................................................... 136
Gjetja e numrit të identifikimit të pajisjes tuaj.................................... 137
Kujtesa dhe hapësira ruajtëse..........................................................137
Menaxhimi i skedarëve me anë të një kompjuteri.............................139
Arkivimi dhe rikthimi i përmbajtjes....................................................140

5

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj.........................142
Ricilësimi i aplikacioneve................................................................. 143
Rinisja dhe ricilësimi i pajisjes tuaj.................................................... 143
Përdorimi i pajisjes tuaj në kushte me lagështirë dhe me pluhur.......145
Riciklimi i pajisjes tuaj...................................................................... 146
Kufizime të shërbimeve dhe tipareve............................................... 146
Informacioni ligjor............................................................................ 146

6

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.