Sony Xperia Z1 - Lidhja e pajisjes me pajisjet shtesë me USB

background image

Lidhja e pajisjes me pajisjet shtesë me USB

Mund të përdorni një përshtatës të pritësit USB për ta lidhur pajisjen tuaj me pajisjet

shtesë me USB, si p.sh. pajisjet e hapësirës ruajtëse masive USB, kontrolluesit e

lojërave, tastierat dhe minjtë me USB. Nëse pajisja shtesë USB ka një lidhës mikro-USB,

nuk ka nevojë për një përshtatës të pritësit USB.

Përshtatësit e pritësit USB shiten më vete. Sony nuk garanton se të gjithë pajisjet shtesë me

USB mbështeten nga pajisja juaj.

116

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lidhur një pajisje shtesë me USB duke përdorur lidhësin e pritësit USB

Lidhni përshtatësin e pritësit USB me pajisjen dhe më pas lidheni përshtatësin me

pajisjen shtesë me USB.

Mund të kërkohen hapa ose softuerë shtesë për konfigurimin e kontrolluesve të lojërave,

pajisjet shtesë audio dhe pajisjet shtesë eternet me USB. Sony nuk garanton se të gjitha

pajisjet shtesë me USB mbështeten nga pajisja juaj.

Për qasjen në përmbajtje në një pajisje të arkivimit masiv me USB duke përdorur një

përshtatës të Pritësit USB

1

Lidhni përshtatësin e Pritësit USB me pajisjen dhe më pas lidheni përshtatësin me

pajisjen e arkivimit masiv me USB.

2

Për t'u qasur te skedarët dhe dosjet në pajisjen e arkivimit me USB, përdorni një

aplikacion të menaxherit të skedarëve si File Commander.

Mund të hapni po ashtu aplikacionin përkatës të medias në pajisjen tuaj për të parë

drejtpërdrejt përmbajtjen. Për shembull, mund të hapni aplikacionin Albumi për të parë

fotografitë e ruajtura në pajisjen e arkivimit masiv me USB.

Për të shkëputur një pajisje ruajtëse masive USB

1

Për të hapur Panelin e njoftimeve, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes dhe më pas

trokitni lehtë

Hapësira ruajtëse USB u lidh.

2

Trokitni lehtë mbi

OK.

3

Shkëputeni përshtatësin e pritësit USB nga pajisja juaj.

Për të lidhur një pajisje shtesë me USB duke përdorur lidhësin mikro-USB

Lidhni lidhësin mikro-USB të pajisjes shtesë me USB te pajisja juaj.

Sony nuk garanton se të gjithë aksesorët me USB me një lidhës mikro-USB janë të mbështetur

nga pajisja juaj.