Sony Xperia Z1 - Lidhja e pajisjes suaj me një kontrollues pa tel të serisë DUALSHOCK™

background image

Lidhja e pajisjes suaj me një kontrollues pa tel të serisë

DUALSHOCK™

Mund të luani lojërat e ruajtura në pajisjen tuaj duke përdorur një kontrollues pa tel të

serisë DUALSHOCK™. Mund ta pasqyroni po ashtu pajisjen tuaj në një televizor ose në

një ekran tjetër. Për më shumë informacione mbi Pasqyrimin e ekranit, referojuni seksionit

përkatës të Udhëzuesit të përdorimit.

Për të konfiguruar një lidhje me një kontrollues pa tel DUALSHOCK™3

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Kontrolluesi pa

tel DUALSHOCK™3.

3

Trokitni lehtë mbi

Çifto kontrolluesin dhe ndiqni udhëzimet në ekran.