Sony Xperia Z1 - Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor

background image

Pasqyrimi pa tel i ekranit të pajisjes tuaj në një televizor

Mund ta përdorni tiparin Pasqyrimi i ekranit për të afishuar ekranin e pajisjes tuaj në një

televizor ose në një ekran tjetër të madh, pa përdorur lidhje me kabllo. Teknologjia Wi-Fi

Direct™ krijon një lidhje pa tel midis dy pajisjeve që të mund të uleni dhe të shijoni fotot

tuaja të preferuara nga kanapeja juaj. Gjithashtu, mund ta përdorni këtë tipar për të

dëgjuar muzikë nga pajisja juaj nëpërmjet altoparlantëve të televizorit.

Që funksionaliteti i përshkruar më sipër të punojë, televizori juaj duhet ta mbështesë

pasqyrimin e ekranit bazuar në Wi-Fi CERTIFIED Miracast™. Nëse televizori juaj nuk e

mbështet pasqyrimin e ekranit, mund të duhet të blini veçan një përshtatës pa tel të ekranit.

Kur përdorni pasqyrimin e ekranit, cilësia e imazhit mund të ndikohet negativisht ndonjëherë

nëse ka ndërhyrje nga rrjete të tjera Wi-Fi®.

113

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të pasqyruar ekranin e pajisjes tuaj në një ekran televizori

1

Televizori: Për të aktivizuar funksionin e pasqyrimit të ekranit, ndiqni udhëzimet në

udhëzuesin e përdorimit të televizorit tuaj.

2

Pajisja juaj: Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Pasqyrimi i

ekranit.

4

Trokitni lehtë mbi

Nis.

5

Trokitni lehtë mbi

OK dhe përzgjidhni një pajisje.

Gjatë përdorimit të pasqyrimit të ekranit, mos e mbuloni zonën e antenës Wi-Fi të pajisjes tuaj.

Që funksionaliteti i përshkruar më sipër të punojë, televizori juaj duhet ta mbështesë

pasqyrimin e ekranit bazuar në Wi-Fi CERTIFIED Miracast™.

Për të ndaluar pasqyrimin e ekranit midis pajisjeve

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Lidhshmëria Xperia™ > Pasqyrimi i

ekranit.

3

Trokitni lehtë mbi

Shkëput, pastaj trokitni lehtë mbi OK.