Sony Xperia Z1 - Ikonat në shiritin e gjendjes

background image

Ikonat në shiritin e gjendjes

Ikonat e gjendjes

Nuk ka asnjë kartë SIM

Fuqia e sinjalit

Nuk ka sinjal

Roaming

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave LTE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave GPRS

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave EDGE

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave 3G

Dërgimi dhe shkarkimi i të dhënave celulare

Një lidhje Wi-Fi® u aktivizua dhe të dhënat po transmetohen

Gjendja e baterisë

Bateria është duke u ngarkuar

Regjimi STAMINA është i aktivizuar

Regjimi i baterisë së rënë është i aktivizuar

Regjimi në aeroplan është i aktivizuar

Funksioni Bluetooth® është i aktivizuar

27

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Mikrofoni është i heshtur

Telefolësi është aktiv

Regjimi i heshtjes

Lejoni përjashtimet në regjimin e heshtjes

Regjimi me dridhje

Eshtë cilësuar një alarm

GPS është i aktivizuar

Sinkronizimi po kryhet

Problem me hyrjen ose sinkronizimin

Pajisja juaj është gati të lidhet me pajisje të tjera të mbështetura me ANT+™

Funksioni i Pajisjes së dëgjimit është i aktivizuar

Në varësi të ofruesit tuaj të shërbimit, rrjetit dhe/ose rajonit, funksionet ose shërbimet e

përfaqësuara nga disa ikona në këtë listë mund të mos jenë të disponueshme.

Për të menaxhuar ikonat e shiritit të gjendjes

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Personalizimi > Ikonat e sistemit.

3

Shenjoni kutitë e zgjedhjes për ikonat e sistemit që dëshironi të shfaqen në shiritin

e gjendjes.

Ikonat e njoftimeve

Mesazh i ri me tekst ose multimedial

Telefonatë e humbur

Telefonatë në pritje

Transferimi i telefonatave është aktivizuar

Mesazh i ri i postës zanore

Mesazhi i ri i postës elektronike

Shkarkimi i të dhënave

Ngarkimi i të dhënave

Të dhënat celulare janë çaktivizuar

Kryheni një konfigurim bazë të pajisjes tuaj

Një përditësim i softuerit është i disponueshëm

Përditësimet e sistemit janë të disponueshme

Shkarkimi i përditësimeve të sistemit

Trokitni lehtë për të instaluar përditësimet e shkarkuara të sistemit

Regjimi ultra STAMINA është i aktivizuar

Figura e ekranit është rregjistruar

Mesazhi i bisedës se re të Hangouts™ ka mbërritur

Të bisedoni me video me shokët nëpërmjet aplikacionit Hangouts™

28

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Ngjarje e ardhshme në kalendar

Një aplikacion i vogël është në përdorim

Smart Connect është e aktivizuar

Një këngë po riprodhohet

Radio po riprodhon

Pajisja është e lidhur me një kompjuter nëpërmjet një kablloje USB

Hapësira ruajtëse e brendshme është 75% plot. Trokisni lehtë për të transferuar

të dhëna në kartën e kujtesës

Vini Re!

Njoftime të tjera (të pashfaqura)

Jo të gjitha ikonat që mund të shfaqen në pajisjen tuaj janë të listuara këtu. Këto ikona janë

vetëm për qëllime referimi dhe mund të bëhen ndryshime pa njoftim.

Për të bllokuar një aplikacion që të mos dërgojë njoftime

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Njoftimet e

aplikacionit.

3

Përzgjidhni një aplikacion.

4

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Blloko në të djathtë.