Sony Xperia Z1 - Njoftimet

background image

Njoftimet

Njoftimet ju njoftojnë për ngjarjet si mesazhet e reja dhe njoftimet e kalendarit, si dhe për

aktivitetet në progres si p.sh. shkarkimet e skedarëve. Njoftimet shfaqen në vendet e

mëposhtme:

Shiriti i statusit

Paneli i njoftimeve

Ekrani i kyçjes

Për të hapur ose për të mbyllur panelin e njoftimeve

1

Për të hapur panelin e njoftimeve, zvarritni poshtë shiritin e gjendjes.

2

Për të mbyllur panelin e njoftimeve, zvarriteni panelin lart.

Për të bërë një veprim për një njoftim në panelin e njoftimeve

Trokitni lehtë mbi njoftimin.

Për të zbrazur një njoftim nga paneli i njoftimeve

Vendoseni gishtin mbi një njoftim dhe goditeni lehtë majtas ose djathtas.

25

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të zgjeruar një njoftim në panelin e njoftimeve

Zvarriteni poshtë njoftimin.

Jo të gjitha njoftimet mund të zgjerohen.

Për të pastruar të gjitha njoftimet nga paneli i njoftimeve

Trokitni lehtë mbi

.

Për të bërë një veprim për një njoftim nga ekrani i kyçjes

Trokitni lehtë dy herë te njoftimi.

Për të hequr një njoftim nga ekrani i kyçjes

Vendoseni gishtin mbi njoftimin dhe goditeni lehtë majtas ose djathtas.

Për të zgjeruar një njoftim në ekranin e kyçjes

Zvarriteni poshtë njoftimin.

Jo të gjitha njoftimet mund të zgjerohen.

Menaxhimi i njoftimeve në ekranin e kyçjes

Mund ta konfiguroni pajisjen tuaj në mënyrë që në ekranin e kyçjes të shfaqen vetëm

njoftimet e zgjedhura. Mund t'i bëni të qasshme të gjitha njoftimet dhe përmbajtjet e tyre,

të fshihni përmbajtjet e ndjeshme për të gjitha njoftimet ose për aplikacione specifike, ose

të zgjidhni që të mos shfaqni asnjë njoftim.

Për të përzgjedhur njoftimet për t'i shfaqur në ekranin e kyçjes

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Kur pajisja është e

kyçur.

3

Përzgjidhni një opsion.

Opsionet e shfaqjes së njoftimeve në ekranin e kyçjes

Afisho të gjithë

përmbajtjen e

njoftimeve

Merrni të gjitha njoftimet në ekranin e kyçjes. Kur ta keni të aktivizuar këtë parametër,

kini parasysh se të gjitha përmbajtjet (duke përfshirë përmbajtjen e postave

elektronike në hyrje dhe të bisedave) do të jenë të dukshme në ekranin e kyçjes,

përveçse nëse i përcaktoni aplikacionet përkatëse si

E ndjeshme në menynë e

cilësimeve të

Njoftimet e aplikacionit.

Fshih përmbajtjen e

ndjeshme të

njoftimeve

Duhet të keni një kod PIN, një fjalëkalim ose një motiv të konfiguruar si kyçja e ekranit

që ky cilësim të jetë i disponueshëm.

Përmbajtjet e fshehura shfaqet në ekranin e

kyçjes kur vijnë njoftime delikate. Për shembull, do të merrni një njoftim për një postë

elektronike në hyrje ose një bisedë, por përmbajtja nuk do të jetë e dukshme në

ekranin e kyçjes.

Mos i afisho aspak

njoftimet

Nuk do të merrni asnjë njoftim në ekranin e kyçjes.

Cilësimi i nivelit të njoftimit për një aplikacion

Mund të cilësoni sjellje të ndryshme të njoftimeve për aplikacione individuale. për

shembull, mund t'i bllokoni të gjitha njoftimet e postës elektronike, t'u jepni përparësi

njoftimeve të Facebook™ dhe t'i bëni të padukshme përmbajtjet e njoftimeve të

mesazhimit në ekranin e kyçjes.

Për të cilësuar nivelin e njoftimit për një aplikacion

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi > Njoftimet e

aplikacionit.

3

Përzgjidhni aplikacionin për të cilin dëshironi të ndryshoni cilësimet e njoftimeve.

4

Zvarriteni rrëshqitësin përkatës në të djathtë.

26

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Nivelet dhe opsionet e njoftimeve për aplikacionet specifike

Blloko

Mos shfaqni kurrë njoftimet për aplikacionin e zgjedhur.

Përparësia Njoftimi i nivelit me përparësi shfaqet në ekranin e kyçjes mbi të gjitha njoftimet e tjera.

E ndjeshme Ky opsion është i disponueshëm vetëm nëse konfiguroni një kod PIN, një fjalëkalim ose një

motiv si kyçjen e ekranit tuaj dhe zgjidhni

Afisho të gjithë përmbajtjen e njoftimeve nën

cilësimin

Kur pajisja është e kyçur. Njoftimet për aplikacionin shfaqen në ekranin tuaj të kyçjes,

por përmbajtjet e tyre nuk janë të dukshme.

Drita e njoftimeve

Drita e njoftimeve ju informon për gjendjen e baterisë dhe disa ngjarje të tjera. Për

shembull, drita e bardhë vezulluese do të thotë se ka një mesazh të ri ose një telefonatë

të humbur. Drita e njoftimeve është e aktivizuar në mënyrë të paracaktuar, por mund të

çaktivizohet manualisht.

Kur drita e njoftimeve është e çaktivizuar, ajo ndizet vetëm kur ka një paralajmërim për statusin

e baterisë, për shembull, kur niveli i baterisë bie nën 15 përqind.

Për të aktivizuar dritën e njoftimeve

1

Nga Ekrani bazë, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Tingulli dhe njoftimi.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Drita e njoftimeve në të djathtë.