Sony Xperia Z1 - Leximi dhe dërgimi i mesazheve

background image

Leximi dhe dërgimi i mesazheve

Aplikacioni Mesazhimi i shfaq mesazhet tuaja si biseda, gjë që do të thotë se të gjithë

mesazhet për te një person i caktuar dhe të ardhura nga ai grupohen së bashku. Për të

dërguar mesazhe multimediale, keni nevojë për cilësimet e duhura të MMS-së në pajisjen

tuaj. Shihni

Cilësimet e internetit dhe MMS

në faqen 32 .

Numri i shenjave që mund të dërgoni një mesazh të vetëm ndryshon në varësi të operatorit dhe

gjuhës që përdorni. Madhësia maksimale e një mesazhi multimedial, që përfshin madhësinë e

skedarëve të shtuar të mediave, varet gjithashtu nga përdoruesi. Kontaktoni operatorin e rrjetit

tuaj për më shumë informacion.

1

Ktheheni te lista e bisedave

2

I telefononi dërguesit të mesazhit

3

Shihni më shumë opsione

4

Mesazhet e dërguara dhe të marra

5

Dërgoni një mesazh të përfunduar

6

Fusha e futjes së tekstit

7

Shtoni bashkëngjitjet

Për të krijuar dhe për të dërguar një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë .

3

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, pastaj përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse marrësi

nuk është renditur si kontakt, futeni vetë numrin e marrësit.

4

Nëse dëshironi të dërgoni një mesazh në grup, përsëritni procedurën e përshkruar

më sipër për të shtuar më shumë marrës.

5

Trokitni lehtë mbi

Shkruaj mesazh dhe futni tekstin e mesazhit tuaj.

6

Nëse dëshironi të shtoni një bashkëngjitje, trokitni lehtë mbi dhe përzgjidhni një

opsion.

7

Për të dërguar mesazhin, trokitni lehtë mbi .

Nëse dilni nga një mesazh para se ta dërgoni, ai do të ruhet si skicë. Biseda etiketohet me

fjalën

Skicë.

75

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të lexuar një mesazh të marrë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën e dëshiruar.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, trokitni lehtë dhe mbani mesazhin dhe

pastaj trokitni lehtë mbi

Shkarko mesazhin.

Të gjitha mesazhet e mara ruhen në mënyrë të paracaktuar në kujtesën e pajisjes.

Për t'iu përgjigjur një mesazhi

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Takoni bisedën që përmban mesazhin.

3

Futni përgjigjen tuaj dhe takoni .

Për të përcjellë një mesazh

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi , më pas gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Trokitni lehtë mbi bisedën që përmban mesazhin që dëshironi të përcillni.

3

Prekni dhe mbani mesazhin që dëshironi të përcillni dhe pastaj trokitni lehtë mbi

Përcill mesazhin.

4

Futni emrin ose numrin e telefonit të marrësit, ose informacionet e tjera të kontaktit

që keni ruajtur rreth marrësit, pastaj përzgjidhni nga lista që shfaqet. Nëse marrësi

nuk është renditur si kontakt, futeni vetë numrin e marrësit.

5

Modifikoni mesazhin nëse nevojitet dhe pastaj trokitni lehtë mbi .

Për të ruajtur një skedar që përfshihet në një mesazh të marë

1

Nga Ekrani fillestar juaj, takoni , pastaj gjeni dhe takoni .

2

Takoni bisedën që dëshironi të hapni.

3

Nëse mesazhi nuk është shkarkuar ende, takoni dhe mbani mesazhin, pastaj

takoni

Shkarko mesazhin.

4

Takoni dhe mbani skedarin që dëshironi të ruani, pastaj përzgjidhni mundësinë e

dëshiruar.