Sony Xperia Z1 - Dëgjimi i muzikës

background image

Dëgjimi i muzikës

Përdorni aplikacionin Muzika për të dëgjuar muzikën tuaj të preferuar dhe audiolibrat.

1

Shkoj te ekrani fillestar i Muzikës

2

Kërkoni të gjitha këngët e ruajtura në pajisjen tuaj

3

Shihni radhën e tanishme të riprodhimit

4

Ilustrimi i albumit (nëse është i disponueshëm)

5

Tregusi i përparimit – Tërhiqni treguesin ose trokisni lehtë përgjatë vijës për të përparuar shpejt ose

kthyer pas

6

Koha e kaluar nga kënga aktuale

7

Kohëzgjatja në total e këngës aktuale

8

Përsëritni të gjitha këngët në radhën aktuale të riprodhimit

9

Trokitni lehtë për të shkuar te kënga pasardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të përparuar shpejt brenda këngës aktuale

10 Riprodhoni ose ndërpritni një këngë

82

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

11 Trokitni lehtë për të shkuar te kënga paraardhëse në radhën e riprodhimit

Prekni dhe mbani për të rimbështjellë brenda këngës aktuale

12 Përzieni këngët në radhën aktuale të riprodhimit

Ekrani bazë i Muzikës

1

Zvarritni anën e majtë të ekranit në të djathtë për të hapur menynë e ekranit bazë të Muzikës

2

Lëvizni lart ose poshtë për të parë përmbajtjen

3

Riprodhoni një këngë duke përdorur aplikacionin Muzika

4

Kthehuni tek ekrani i riprodhuesit të muzikës

Për të riprodhuar një këngë duke përdorur aplikacionin Muzika

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi dhe pastaj gjeni dhe trokitni lehtë mbi .

2

Zvarrisni buzën e majtë të ekranit nga e djathta.

3

Zgjidhni një kategori të muzikës.

4

Trokitni lehtë mbi një këngë për ta riprodhuar.

Mund të mos jeni në gjendje të riprodhoni objektet e mbrojtura me të drejtën e autorit.

Verifikoni se keni të drejtat e nevojshme mbi materialin që synoni të bashkëndani.

Për të gjetur informacione në linjë në lidhje me këngët

Ndërsa riprodhohet një këngë në aplikacionin Muzika, trokitni lehtë tek Ilustrimi i

albumit dhe më pas trokitni lehtë

Më shumë rreth saj.

Burimet në linjë në lidhje me këngën mund të përfshijnë video në YouTube™, tekste të

këngëve dhe informacione të artistit në Wikipedia.

Për të modifikuar informacionin për muzikën

1

Nga aplikacioni Muzika, trokitni lehtë tek Ilustrimi i albumit dhe më pas trokitni

lehtë

Modifiko info. e muzikës.

2

Modifikoni informacionin sipas dëshirës.

3

Kur të mbaroni, trokitni lehtë mbi

Ruaj.

Për të rregulluar volumin e audiove

Shtypni tastin e volumit.

Për të minimizuar aplikacionin Muzika

Kur një këngë është duke u riprodhuar, trokitni lehtë mbi për të shkuar te Ekrani

fillestar. Aplikacioni Muzika vazhdon të riprodhojë në sfond.

83

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të hapur aplikacionin Muzika kur është duke riprodhuar në sfond

1

Ndërsa një këngë është duke u riprodhuar në sfond, trokitni lehtë mbi për të

hapur dritaren e aplikacioneve të përdorura së fundmi.

2

Trokitni lehtë mbi aplikacionin Muzika.