Sony Xperia Z1 - Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj

background image

Ekzekutimi i testeve diagnostikuese në pajisjen tuaj

Aplikacioni Xperia™ Diagnostics mund të testojë një funksion të veçantë ose të

ekzekutojë një test diagnostikues të plotë për të kontrolluar nëse pajisja juaj Xperia™ po

funksionon siç duhet.
Xperia™ Diagnostics mund:

Të qaset në probleme të mundshme të harduerit ose softuerit në pajisjen tuaj Xperia™.

Të analizojë se sa mirë funksionojnë aplikacionet në pajisjen tuaj.

Të regjistrojë numrin e telefonatave të ndërprera gjatë 10 ditëve të mëparshme.

Të identifikojë softuerin e instaluar dhe të ofrojë hollësi të dobishme rreth pajisjes tuaj.

Aplikacioni Xperia™ Diagnostics është i parainstaluar në shumicën e pajisjeve Android™ nga

Sony. Nëse opsioni Diagnostikimi nuk është i disponueshëm nën

Cilësimet > Rreth telefonit,

mund të shkarkoni një version të thjeshtë duke përdorur aplikacionin Play Store™.

Për të ekzekutuar një test diagnostikues të veçantë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Diagnostifikimi > Test .

3

Përzgjidhni një test nga lista.

4

Ndiqni udhëzimet dhe trokitni lehtë mbi

Po ose Jo për të konfirmuar nëse tipari

funksionon.

Për të ekzekutuar të gjitha testet diagnostikuese

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Diagnostifikimi > Test >

Aktivizojini të gjitha.

3

Ndiqni udhëzimet dhe trokitni lehtë mbi

Po ose Jo për të konfirmuar nëse tipari

funksionon.

Për të parë hollësitë rreth pajisjes tuaj

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Rreth telefonit > Diagnostifikimi > Fakte.

142

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.