Sony Xperia Z1 - Informacioni ligjor

background image

Informacioni ligjor

Sony C6902/C6903/C6906

Ky udhëzues përdorimi botohet nga Sony Mobile Communications Inc. ose nga filiali i tij lokal, pa asnjë garanci.

Përmirësimet dhe ndryshimet në këtë udhëzues përdorimi, të imponuara nga gabimet e shtypit, pasaktësitë e

informacionit aktual ose përmirësimet e programeve dhe/ose të pajisjeve, mund të bëhen në çdo kohë dhe pa

paralajmërim nga Sony Mobile Communications Inc.. Sidoqoftë, ndryshimet e tilla do të përfshihen në edicionet e

reja të këtij udhëzuesi përdorimi. Të gjitha ilustrimet janë vetëm për qëllime ilustrimi dhe mund të mos pasqyrojnë

saktësisht pajisjen aktuale.
Të gjitha produktet dhe emrat e kompanive të përmendura këtu janë markat tregtare ose markat tregtare të

regjistruara të pronarëve të tyre përkatës. Të gjitha markat e tjera tregtare janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

Të gjitha të drejtat, që nuk jepen posaçërisht këtu, janë të rezervuara. Për më shumë informacion, vizitoni

www.sonymobile.com/us/legal/.
Ky udhëzues përdorimi mund të ketë si referencë shërbime ose aplikacione të ofruara nga palë të treta. Përdorimi i

programimeve ose shërbimeve të tilla, mund të kërkojë një regjistrim të veçantë te pala e tretë ofruese dhe mund t'u

nënshtrohet kushteve shtesë të përdorimit. Për aplikacionet që përdorët në ose nëpërmjet një sajti uebi të një pale

të tretë, rishikoni në fillim kushtet e përdorimit dhe politikën e zbatueshme të privatësisë të sajteve të tilla të uebit.

Sony nuk garanton disponueshmërinë ose funksionimin e asnjë sajti uebi apo shërbimi të ofruar nga palët e treta.
Pajisja juaj celulare ka aftësinë të shkarkojë, të ruajë dhe të përcjellë përmbajtje shtesë, për shembull, tonet e ziles.

Përdorimi i një përmbajtjeje të tillë mund të jetë i kufizuar ose i ndaluar nga të drejtat e palëve të treta, duke

përfshirë, por pa u kufizuar në kufizimin sipas ligjeve të zbatueshme për të drejtat e autorit. Për përmbajtjet shtesë

që shkarkoni në pajisjen tuaj celulare ose që përcillni nga ajo, plotësisht përgjegjës jeni ju dhe jo Sony. Para se të

përdorni çdo përmbajtje shtesë, verifikoni nëse përdorimi i synuar nga ju është licensuar siç duhet ose është

autorizuar ndryshe. Sony nuk garanton saktësinë, integritetin ose cilësinë e çdo përmbajtjeje shtesë ose të çdo

përmbajtjeje tjetër nga palët e treta. Sony nuk mund të jetë përgjegjës në asnjë rrethanë, për përdorimin e gabuar

nga ju të përmbajtjeve shtesë ose të përmbajtjeve të tjera nga palët e treta.
Për më shumë informacion, vizitoni

www.sonymobile.com.

Ky produkt mbrohet nga disa të drejta të pronësisë intelektuale të Microsoft. Ndalohet përdorimi ose shpërndarja e

teknologjive të tilla jashtë këtij produkti pa një licensë nga Microsoft.
Pronarët e përmbajtjes përdorin teknologjinë e menaxhimit të të drejtave dixhitale të Windows Media (WMDRM) për

të mbrojtur pronësinë e tyre intelektuale, duke përfshirë dhe të drejtat e autorit. Kjo pajisje përdor softuerin WMDRM

për qasjen në përmbajtjet e mbrojtura me WMDRM. Nëse softueri WMDRM nuk arrin ta mbrojë përmbajtjen,

pronarët e përmbajtjes mund t'i kërkojnë Microsoft të revokojë aftësinë e softuerit për të përdorur WMDRM-në për

riprodhimin ose kopjimin e përmbajtjeve të mbrojtura. Revokimi nuk ndikon në përmbajtjet e pambrojtura. Kur i

shkarkoni licensat për përmbajtjet e mbrojtura, ju pranoni që Microsoft mund të përfshijë një listë revokimi me

licensat. Pronarët e përmbajtjeve mund t'ju kërkojnë ta përmirësoni WMDRM-në për qasjen në përmbajtjet e tyre.

Nëse refuzoni një përmirësim, nuk do të jeni në gjendje të qaseni në përmbajtjen që kërkon përmirësimin.
Ky produkt licensohet sipas licensave të portofolit të patentave MPEG-4 pamore dhe AVC, për përdorim personal

dhe jotregtar të një konsumatori për (i) shifrimin e videove në pajtim me standardin pamor MPEG-4 ("video

MPEG-4") ose standardin AVC ("video AVC) dhe/ose (ii) deshifrimin e videos MPEG- 4 ose AVC që ishte shifruar

nga një konsumator, i cili merret me një veprimtari personale jotregtare dhe/ose ishte siguruar nga një ofrues

videosh të licensuar nga MPEG LA për të ofruar video MPEG-4 dhe/ose AVC. Asnjë licensë nuk jepet ose nuk do të

nënkuptohet për çfarëdo përdorimi tjetër. Informacione shtesë, duke përfshirë çka lidhet me përdorime dhe

licencime promocionale, të brendshme dhe tregtare mund të merren nga MPEG LA, L.L.C. Shihni

www.mpegla.com. Teknologjia dekoduese MPEG Layer-3 është licensuar nga Fraunhofer IIS dhe Thomson.
SONY MOBILE NUK DO TË JETË PËRGJEGJËS PËR ASNJË HUMBJE, FSHIRJE DHE/OSE MBISHKRIM TË TË

DHËNAVE PERSONALE OSE SKEDARËVE TË RUAJTUR NË PAJISJEN TUAJ (DUKE PËRFSHIRË, POR PA U

KUFIZUAR TE KONTAKTET, PJESËT MUZIKORE DHE FIGURAT), QË SHFAQEN PAS ÇDO PËRDITËSIMI TË

PAJISJES TUAJ NËPËRMJET CILËSDO PREJ METODAVE TË PËRSHKRUARA NË KËTË UDHËZUES PËRDORIMI

OSE DOKUMENTACION. PËRGJEGJËSIA TOTALE E SONY MOBILE OSE FURNIZUESVE TË TIJ PËR ÇDO OSE

TË GJITHA DËMET, HUMBJET DHE SHKAQET E VEPRIMEVE (NË KONTRATË OSE JASHTË KONTRATE, DUKE

PËRFSHIRË, POR PA U KUFIZUAR NË NEGLIZHENCËN OSE NË NJË MËNYRË TJETËR) NUK DO TA KALOJË

NË ASNJË RAST SHUMËN QË KENI PAGUAR NË TË VËRTETË PËR PAJISJEN TUAJ.

146

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

© 2015 Sony Mobile Communications Inc.
Të gjitha të drejtat të rezervuara.

147

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.