Sony Xperia Z1 - Ekrani bazë i thjeshtë

background image

Ekrani bazë i thjeshtë

Ekrani bazë i thjeshtë është një ekran bazë alternativ që afishon aplikacionet më të

përdorura dhe përfshin telefonimet e shpejta për të telefonuar me shpejtësi kontakte

specifike. Ai ka po ashtu fonte dhe ikona më të mëdha për aplikacionet e instaluara

paraprakisht si Kontaktet, mesazhimi dhe Kalendari.

Për të aktivizuar Ekranin bazë të thjeshtë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Shtëpia > Ekrani bazë i thjeshtë.

3

Ndiqni udhëzimet në ekran dhe më pas trokitni lehtë

OK.

Për të kaluar tek Ekrani bazë standard

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë

Cilësimet > Dil nga Ekrani bazë i thjeshtë > OK.

132

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.