Sony Xperia Z1 - Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

background image

Regjimi i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY)

Tipari i pajisjes shtesë tekstofonike (TTY) në pajisjen tuaj lejon që personat që janë të

shurdhër, kanë probleme dëgjimi ose që kanë aftësi të kufizuara të ligjërimit ose të

gjuhës, të mund të komunikojnë me pajisjen shtesë tekstofonike ose një shërbim

tekstofonike (TRS).

Për të aktivizuar regjimin e pajisjes shtesë tekstofonike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Regjimi TTY.

3

Zgjidhni regjimin përkatës të pajisjes shtesë tekstofonike.