Sony Xperia Z1 - Dëgjimi i radios

background image

Dëgjimi i radios

Radioja FM në pajisjen tuaj funksionon si çdo radio FM. Për shembull, mund të shfletoni

dhe të dëgjoni stacionet e radios FM si dhe t'i ruani ato si të preferuara. Para se të

përdorni radion, duhet të lidhni në pajisjen tuaj kufje me mikrofon me kabllo ose kufje të

thjeshta. Kufjet e thjeshta ose kufjet me mikrofon janë të nevojshme sepse funksionojnë

si antenë. Pas lidhjes së njërës prej këtyre pajisjeve, nëse dëshironi, mund ta kaloni

audion tek altoparlanti.

1

Lista e të preferuarave

2

Butoni i ndezjes/fikjes së radios

3

Shihni opsionet e menysë

4

Frekuenca e akorduar

5

Ruani ose hiqni një kanal si të preferuar

6

Disku i akordimit

7

Brezi i frekuencës - zvarriteni majtas ose djathtas për të kaluar nga një kanal në tjetrin

8

Zhvendosni lart brezin e frekuencës për të kërkuar një kanal

9

Një kanal i preferuar i ruajtur

10 Zhvendosni poshtë brezin e frekuencës për të kërkuar një kanal

Për të dëgjuar radion FM

1

Lidhni në pajisje një kufje me mikrofon ose një palë kufje të thjeshta.

2

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

3

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Radioja FM . Kanalet e disponueshme shfaqen

ndërsa lëvizni nëpër brezin e frekuencës.

Kur ndizni radion FM, shfaqen automatikisht kanalet e disponueshme. Nëse një kanal ka

informacion për RDS-në, ai shfaqet pak sekonda pasi filloni të dëgjoni kanalin.

Për të kaluar mes kanaleve të radios

Tërhiqni bandën e frekuencës majtas ose djathtas.

Për të nisur një kërkim të ri për kanalet e radios

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni

Kërkimi i kanaleve. Radioja kërkon të gjithë brezin e frekuencës dhe

shfaqen të gjitha kanalet e përdorshëm.

88

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të kaluar tingullin e radios në altoparlantin

1

Kur radioja është e hapur, shtypni .

2

Takoni

Riprodho tek altoparla..

Për ta kaluar përsëri tingullin në kufjen me mikrofon ose kufjen e thjeshtë të lidhur, shtypni

dhe trokitni lehtë mbi

Riprodho në kufjet e kok..

Për të identifikuar një këngë në Radion FM duke përdorur TrackID™

1

Ndërsa kënga është duke u riprodhuar në Radion FM të pajisjes tuaj, trokitni lehtë

mbi , pastaj përzgjidhni

TrackID™.

2

Një tregues i përparimit shfaqet ndërsa aplikacioni TrackID™ analizon këngën.

Nëse identifikimi është i suksesshëm, ju paraqitet një rezultat ose një listë e

rezultateve të mundshme.

3

Për t'u kthyer te Radioja FM, trokitni lehtë mbi .

Aplikacioni TrackID™ dhe shërbimi TrackID™ nuk mbështeten në të gjitha shtetet/rajonet ose

nga të gjitha rrjetet dhe/ose ofruesit e shërbimeve në të gjitha zonat.