Sony Xperia Z1 - Konferencat

background image

Konferencat

Me një konferencë ose një telefonatë me shumë telefonues, mund të hyni në një bisedë

me dy ose më shumë persona.

Për hollësi mbi numrin e pjesëmarrësve që mund të shtoni në një konferencë, kontaktoni

operatorin e rrjetit tuaj.

Për të bërë një telekonferencë

1

Gjatë një telefonate në vazhdim, trokitni lehtë mbi . Shfaqet rregjistri i

telefonatave.

2

Për të shfaqur tastierën e telefonimit, trokitni lehtë mbi .

3

Formoni numrin e pjesëmarrësit të dytë dhe trokitni lehtë mbi . Pjesëmarrësi i

parë vihet përkohësisht në pritje.

4

Për të shtuar pjesëmarrësin e dytë te telefonata dhe për të nisur konferencën,

trokitni lehtë .

5

Për të shtuar pjesmarrës të tjerë te telefonata, përsëritni hapat përkatës siç

përshkruhet më sipër.

Për të bërë një bisedë private me pjesëmarrësin e një telekonference

1

Gjatë një telekonference në vazhdim, trokitni lehtë mbi

Menaxho konferencën.

2

Trokitni lehtë mbi numrin e telefonit të pjesëmarrësit me të cilin dëshironi të bëni

një bisedë private.

3

Për të mbaruar bisedën private dhe për t'u kthyer në telekonferencë, trokitni lehtë

mbi .

Për të lejuar largimin e një pjesëmarrësi nga një telekonferencë

1

Gjatë një telekonference në vazhdim, trokitni lehtë mbi

Menaxho konferencën.

2

Trokitni lehtë mbi përbri pjesëmarrësit që dëshironi të lejoni të largohet.

Për të mbyllur një konferencë

Gjatë telefonatës, trokitni lehtë mbi .