Sony Xperia Z1 - Marrja e telefonatave

background image

Marrja e telefonatave

Nëse merrni një telefonatë në hyrje kur pajisja është në regjimin e fjetjes ose kur ekrani

është i kyçur, aplikacioni i telefonit hapet në formatin e ekranit të plotë. nëse merrnjë një

telefonatë në hyrje kur ekrani është aktiv, telefonata në hyrje shfaqet si një njoftim

pluskues, d.m.th. në një dritare të minimizuar që pluskon në krye të çdo ekrani të hapur.

Kur vjen një njoftim i tillë, mund të zgjidhni që t'i përgjigjeni telefonatës dhe të hapni

ekranin e aplikacionit të telefonit, ose mund të kundërshtoni telefonatën dhe të qëndroni

në ekranin aktual.

Për t'iu përgjigjur një telefonate në hyrje kur ekrani është joaktiv

Zvarritni djathtas.

Për t'iu përgjigjur një telefonate në hyrje kur ekrani është aktiv

Në njoftimin pluskues që shfaqet në krye të ekranit, trokitni lehtë

PËRGJIGJU.

Në vend që t'i përgjigjeni telefonatës, mund të shkoni në ekranin kryesor të aplikacionit të

telefonit duke trokitur lehtë në pjesën e sipërme të dritares pluskuese të njoftimeve. Duke

përdorur këtë metodë do të merrni më shumë opsione për menaxhimin e telefonatës. Për

shembull, mund të vendosni që ta kundërshtoni telefonatën me një mesazh ose ta transferoni

telefonatën te sekretaria.

Për të refuzuar një telefonatë në hyrje kur ekrani është joaktiv

Zvarritni në të majtë.

Për të refuzuar një telefonatë në hyrje kur ekrani është aktiv

Në njoftimin pluskues që shfaqet në krye të ekranit, trokitni lehtë

KUNDËRSHTO.

Në vend që ta refuzoni telefonatën, mund të shkoni në ekranin kryesor të aplikacionit të

telefonit duke trokitur lehtë në pjesën e sipërme të dritares pluskuese të njoftimeve. Duke

përdorur këtë metodë do të merrni më shumë opsione për menaxhimin e telefonatës. Për

shembull, mund të vendosni që ta kundërshtoni telefonatën me një mesazh ose ta transferoni

telefonatën te sekretaria.

Për të fikur tonin e ziles për një telefonatë të marrë

Kur merrni telefonatën, shtypni tastin e volumit.

Përdorimi i sekretarisë telefonike

Mund të përdorni aplikacionin e sekretarisë telefonike në pajisjen tuaj për t'iu përgjigjur

telefonatave kur jeni të zënë ose kur keni humbur ndonjë prej tyre. Mund të aktivizoni

funksionin e përgjigjes automatike dhe të përcaktoni se sa sekonda të kalojnë para se

61

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

telefonatat të marrin përgjigje automatikisht. Gjithashtu, mund t'i rrugëtoni telefonatat me

dorë në sekretarinë telefonike kur jeni shumë të zënë për t'iu përgjigjur. Dhe mund të

qaseni te mesazhet e lëna në sekretarinë tuaj telefonike drejt e nga pajisja juaj.

Para përdorimit të sekretarisë telefonike, duhet të regjistroni një mesazh përshëndetjeje.

Për të regjistruar një mesazh përshëndetjeje për sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike e

Xperia™ > Përshëndetjet.

3

Trokitni lehtë mbi

Regjistro përshëndetjen e re dhe ndiqni udhëzimet në ekran.

Për të aktivizuar përgjigjen automatike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike e

Xperia™.

3

Zvarriteni rrëshqitësin pranë

Sekretaria telefonike në të djathtë.

Nëse nuk vendosni një vonesë kohe për përgjigjen automatike të telefonatave, përdoret vlera

e paracaktuar.

Për të cilësuar një vonesë kohe për sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike e

Xperia™.

3

Trokitni lehtë mbi

Merri pas.

4

Rregulloni kohën duke lëvizur lart e poshtë.

5

Trokitni lehtë mbi

U krye.

Për ta transferuar një telefonatë në hyrje te sekretaria telefonike

Kur vjen një telefonatë, zvarriteni

Opsionet e përgjigjes lart, pastaj përzgjidhni

Refuzo me Sekretarinë telefonike.

Kur vjen një telefonatë, po ashtu mund të prisni deri sa të kalojë vonesa kohore e paracaktuar

që sekretaria ta marrë automatikisht telefonatën.

Për të dëgjuar mesazhet në sekretarinë telefonike

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Sekretaria telefonike e

Xperia™ > Mesazhet.

3

Përzgjidhni mesazhin zanor që dëshironi të dëgjoni.

Mesazhet e sekretarisë telefonike mund t'i dëgjoni edhe drejt e nga regjistri i telefonatave

duke trokitur lehtë mbi .

Refuzimi i një telefonate me një mesazh me tekst

Mund të refuzoni një telefonatë me një mesazh me tekst. Kur refuzoni një telefonatë me

një mesazh të tillë, mesazhi i dërgohet automatikisht telefonuesit dhe ruhet në bisedën e

Mesazhimit me kontaktin.
Mund të përzgjidhni nga një numër mesazhesh të paracaktuara, të disponueshme në

pajisjen tuaj, ose mund të krijoni një mesazh të ri. Gjithashtu, mund të krijoni mesazhet

tuaja të personalizuara duke modifikuar mesazhet e paracaktuara.

Për të refuzuar një telefonatë me një mesazh me tekst

1

Kur arrin një telefonatë në hyrje, zvarriteni

Opsionet e përgjigjes lart, pastaj trokitni

lehtë mbi

Refuzo me mesazh.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë mbi dhe shkruani

një mesazh të ri.

62

Ky është një version i këtij botimi për Internet. © Printojeni vetëm për përdorim privat.

background image

Për të refuzuar një telefonatë të dytë me një mesazh me tekst

1

Kur dëgjoni bipe të përsëritura gjatë një telefonate, tërhiqeni

Refuzo me mesazh

lart.

2

Përzgjidhni një mesazh të parapërcaktuar ose trokitni lehtë mbi dhe shkruani

një mesazh të ri.

Për të modifikuar mesazhin me tekst të përdorur për të refuzuar një telefonatë

1

Nga Ekrani fillestar, trokitni lehtë mbi .

2

Gjeni dhe trokitni lehtë mbi

Cilësimet > Telefonata > Refuzo telefonatën me

mesazh.

3

Trokitni lehtë mesazhin që dëshironi të modifikoni, pastaj bëni ndryshimet e

nevojshme.

4

Trokitni lehtë mbi

OK.