Sony Xperia Z1 - Pravljenje rezervne kopije kontakata

background image

Pravljenje rezervne kopije kontakata

Za pravljenje rezervne kopije kontakata možete da koristite memorijsku karticu, SIM

karticu ili USB memorijski uređaj. Pročitajte odeljak

Prenos kontakata

na stranici 68 da

biste dobili više informacija o vraćanju kontakata na uređaj.

Izvoz svih kontakata na memorijsku karticu

1

Iz Početni ekran, tapnite na , a zatim tapnite na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na

Izvoz kontakata > SD kartica.

3

Tapnite na

OK.

73

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Izvoz kontakata na SIM karticu

Kada kontakte izvozite na SIM karticu, možda se neće izvesti sve informacije. Uzrok toga je

ograničena memorija na SIM karticama.

1

Na Početni ekran tapnite na , a zatim na .

2

Pritisnite , a zatim tapnite na stavke

Izvoz kontakata > SIM kartica.

3

Označite kontakte koje želite da izvezete ili tapnite na

Označi sve ako želite da

izvezete sve kontakte.

4

Tapnite na

Izvezi.

5

Izaberite

Dodaj kontakte ako želite da kontakte dodate postojećim kontaktima na

vašoj SIM kartici, ili

Zameni sve kontakte ako želite da zamenite postojeće

kontakte na vašoj SIM kartici.

Izvoz svih kontakata na USB memorijski uređaj

Kada izvezete kontakte pomoću ovog metoda, prvo morate da povežete uređaj sa USB

memorijskim uređajem, na primer, flash diskom ili spoljnim čvrstim diskom, pomoću

USB host adapter kabla. Pročitajte odeljak

Povezivanje uređaja sa USB priborom

na

stranici 116 da biste dobili dodatne informacije o tome kako se uređaj povezuje sa USB

memorijskim uređajem.

1

Na ekranu Početni ekran dodirnite stavku , a zatim stavku .

2

Dodirnite stavku , a zatim stavke

Izvoz kontakata > USB memorija.

3

Dodirnite dugme

OK.

74

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..