Sony Xperia Z1 - Ngarekam layar Anjeun

background image

Ngarekam layar Anjeun

Anjeun tiasa make fitur rekam layar pikeun ngarekam video ti kegiatan nu keur diputer di

layar alat Anjeun. Fitur ieu bermangpaat, contona, basa Anjeun hoyong nyieun tutorial

atawa ngarekam video basa Anjeun keur ngulinkeun kaulinan di alat Anjeun. Klip video

nu direkam bakal otomatis disimpen di Albeum.

1

Ngaleutikann/Ngahanca jandela rekaman layar

2

Rekam layar Anjeun

3

Rekam layar Anjeun lamun kamera hareup diaktipkeun

4

Ngakses setelan layar rekaman

5

Nutup jandela layar rekaman

Jang ngarekam layar Anjeun

1

Pencet jeung tahan kenop daya nepi ka jandela konpirmasi nembongan.

2

Ketok .

3

Saentos jandela layar rekaman muka, ketok . Pungsi layar rekam bakal

ngamimitian jeung kenop pangatur waktu bakal ditembongkeun.

4

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok kenop pangatur waktu, terus ketok .

Jang ngarekam layar Anjeun lamun kamera hareup diaktipkeun

1

Lamun jandela layar rekaman muka, ketok . Hiji jandela muka nembongkeun

layar tempo heula jang kamera hareup.

2

Jang ngamimitian ngarekam layar Anjeun jeung video nu dicokot ku kamera

hareup, ketok .

3

Jang ngeureunkeun ngarekam, ketok kenop pangatur waktu, terus ketok .

4

Jang nutup jandela layar tempo heula kamera hareup, ketok .

Jang ngarekam poto biasa make kamera hareup sabari Anjeun ngarekam layar, sered dina

layar tempo heula mini jang ngagedean gambarna jeung terus ketok .

Jang nempo rekaman layar panganyarna

Sered bar status ka handap, terus ketok jang nempo rekaman layar Anjeun nu

panganyarna.

Anjeun bisa oge nempo rekaman layar Anjeun dina aplikasi Albeum.

24

Ieu pérsi Internét tina ieu publikasi. © Citak kanggo pamakéan pribados wungkul.