Sony Xperia Z1 - Xem video trong ứng dụng Video

background image

ứng dụng Video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Tìm và nh

ấn vào video bạn muốn phát. Nếu video không hiển thị trên màn hình,

hãy kéo c

ạnh trái của màn hình sang phải để mở menu màn hình chủ Video,

sau

đó tìm và nhấn vào video bạn muốn phát.

3

Để hiển thị hoặc ẩn các nút điều khiển, hãy nhấn vào màn hình.

4

Để tạm ngừng phát, hãy nhấn . Để tiếp tục phát, hãy nhấn .

5

Để tua lại, hãy kéo vạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên trái. Để tua đi
nhanh, hãy kéo v

ạch đánh dấu trên thanh tiến trình về bên phải.

Cách phát m

ột đoạn video trên thiết bị ngoại vi

1

Khi

đang phát một đoạn video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị tất cả các nút

điều khiển.

2

Nh

ấn > Throw.

3

Ch

ọn thiết bị ngoại vi để phát đoạn video. Nếu không có sẵn thiết bị ngoại vi

nào, theo ch

ỉ dẫn trên màn hình để thêm thiết bị ngoại vi.

Cách thay

đổi cài đặt trong Video

1

T

ừ Màn hình chủ, nhấn , sau đó tìm và nhấn Video.

2

Nh

ấn > Cài đặt, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

107

Đây là phiên bản trên Internet của ấn phẩm này. © Chỉ in ra để sử dụng cá nhân.

background image

Cách thay

đổi cài đặt âm thanh khi đang phát video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào màn hình để hiển thị các nút điều khiển.

2

Nh

ấn > Cài đặt âm thanh, sau đó thay đổi các cài đặt theo ý muốn.

3

Khi b

ạn làm xong, hãy nhấn OK.

Cách chia s

ẻ video

1

Khi

đang phát video, hãy nhấn vào , sau đó nhấn vào Chia sẻ.

2

Nh

ấn vào ứng dụng bạn muốn dùng để chia sẻ video đã chọn, sau đó làm theo

các b

ước thích hợp để gửi đi.

Chuy